Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 22 maja 2019

Podczas spotkania Wiceprzewodniczący Rady przedstawił stanowisko Zespołu Rady Informacji Przestrzennej po przeanalizowaniu stanowiska Nr 6 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, w szczególności:

 1. Zdaniem członków Zespołu postulaty przedstawione w stanowisku Konwentu Marszałków Województw są zasadne. W większości mają one charakter ogólny i są zgodne z powszechnie znanymi wymaganiami dla nowoczesnych infrastruktur informacji przestrzennej oraz dobrymi praktykami w zakresie wdrażania przepisów i standardów technicznych.
 2. Niektóre z postulatów, wymagają doprecyzowania, aby móc je jednoznacznie zrozumieć i efektywnie rozwiązywać wykazane w stanowisku problemy.
 3. Część zgłaszanych propozycji jest już wdrażana lub planowana do wdrożenia. Zespół sugeruje podjęcie przez Głównego Geodetę Kraju kilku dodatkowych działań, które być może ułatwią wdrożenie zgłaszanych postulatów.
 4. Niektóre postulaty wymagają szerszego przedyskutowania na posiedzeniach Rady IIP.

W drugiej części spotkania Pan Paweł Soczewski przedstawił prezentacje na temat identyfikatorów obiektów w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, w której omówione zostały między innymi:

 1. Charakterystyka identyfikatora obiektów w schemacie http URI
 2. Przyczyny rozbieżności w identyfikatorach zasobu danych przestrzennych w Polsce
 3. Wytyczne INSPIRE kodowania identyfikatora obiektu przestrzennego
 4. Dobre praktyki INSPIRE w innych krajach budowy identyfikatorów (URI) na przykładzie Anglii, Holandii i Rumuni
 5. Rekomendacje dla identyfikacji danych IIP – unikalny identyfikator zasobu

Podczas dyskusji poruszono dodatkowe kwestie:

 1. Opracowania wytycznych dotyczących budowy wspólnego  identyfikatora dla obiektów danych IIP na poziomie krajowym z domeną nazw na poziomie INSPIRE.
 2. Poprawa jakości danych w zbiorach danych.
 3. Powołania przy Radzie  zespołu technicznego do spraw opracowania wspólnego identyfikatora obiektów danych IIP na poziomie krajowym.
 4. Nadawanie identyfikatorów obiektom świata rzeczywistego.
Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 19 czerwca br.