Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 18 grudnia 2017

Pan Profesor Waldemar Izdebski przedstawił prezentację na temat „Analizy stanu usług sieciowych w temacie działki ewidencyjne i możliwość wspierania ich rozwoju i popularyzacji”.

Głównym tematem dyskusji były potrzeby wspierania procesów tworzenia, integracji i popularyzacji usług danych przestrzennych w zakresie działek ewidencyjnych. Podkreślono ważna rolę i znaczenie opracowywania wytycznych technicznych dotyczących działek ewidencyjnych. Wskazano pilną potrzebę opracowania i udostępniania do powszechnego zastosowania, na szeroką skalę, usług sieciowych dotyczących działek ewidencyjnych. Przewodniczący Rady IIP przedstawił propozycję powołania Zespołu Zadaniowego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Po przeprowadzeniu dyskusji ustalono, iż Rada rozszerzy proponowany skład Zespołu i na kolejnym posiedzeniu podejmie stosowną uchwałę.

W oparciu o przygotowany projekt uchwały dotyczący powołania Zespołu Zadaniowego ds. budowy modeli 3D/4D wskazano główne cele działania zespołu, którymi byłyby opracowanie ramowych/minimalnych wytycznych technicznych dla budowanych w Polsce modeli 3D budynków oraz wdrożenie i promocja standardów związanych z budową modeli 3D budynków w Polsce. Na kolejnym posiedzeniu Rada IIP przyjmie stosowną uchwalę w tym zakresie.

Ustalono, iż Rada IIP rozpocznie prace mające na celu wskazanie priorytetów rozwojowych infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (poziom krajowy). Jest to podyktowane koniecznością wskazania w Polsce tych obszarów IIP, które powinny w najbliższym czasie osiągnąć zakładany poziom interoperacyjności.

Rady IIP poparła inicjatywę i przyjęła opinię dotyczącą utworzenia dyscypliny naukowej „geodezja i inżynieria geoprzestrzenna”.

Rady IIP wsparła inicjatywę przetłumaczenia na język polski dokumentów dotyczących standardu CityGML oraz bazy 3DCityDB oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie zgodny na sfinansowanie tłumaczenia na język polski tych dokumentów. Wniosek zostanie skierowany do Ministra Cyfryzacji. Przetłumaczone dokumenty zostaną udostępnione do publicznego użytku.

Omówiono sprawy organizacyjne.