Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1090) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wyznaczenie nowych członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, wybranych spośród przedstawicieli instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym Minister Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów do składu Rady. Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać instytucje naukowe lub organizacje pozarządowe.

Do zadań Rady należy:

  • opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
  • występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

Propozycje przedstawicieli do składu Rady można zgłaszać do 17 sierpnia 2018 r. na adres e-mail sekretariatDAB@miir.gov.pl.