Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 25 stycznia 2023

Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz informacje dotyczące statystyk udostępnianych danych.

Sekretarz Stanu MRiT Piotr Uściński pogratulował p.o. Głównemu Geodecie Kraju Alicji Kulce objęcia tak zaszczytnej roli bycia przewodniczącą Rady oraz wskazał tematy do poruszenia na następnych posiedzeniach.

Każdy z obecnych przedstawicieli organów wiodących zaprezentował swoje najważniejsze działania realizowane w ostatnich miesiącach w zakresie Infrastruktury Informacji Przestrzennej - m.in. GUS skupia się na rozbudowie portalu geostatystycznego, Wody Polskie opracowują hydroportal.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaprezentowali wyniki prac związane z wdrażaniem INSPIRE, udostępnianych danych środowiskowych oraz pokazali najciekawsze funkcjonalności portalu środowiskowego GIOŚ.

Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2023, który zakłada:

  1. Wymianę informacji nt. prac poszczególnych organów wiodących i innych instytucji w zakresie rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
  2. Opiniowanie projektów: aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz planów i sprawozdań.
  3. Weryfikację i analizę potrzeb w zakresie pracy Zespołów Zadaniowych Rady IIP.
  4. Wspieranie i popularyzacja działań w zakresie upowszechniania wiedzy o danych przestrzennych i możliwościach ich wykorzystywania.
  5. Opracowanie kierunkowych założeń w zakresie dalszego rozwoju krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła aktualne informacje dotyczące wdrażania INSPIRE.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 29 marca 2023 r.