Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016

  • Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
  • Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce (Decyzja KE z dnia 5 czerwca 2009) – Główny Geodeta Kraju
  • Wyniki programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP w etapie dwuletnim 2016-2017 (Uchwała Rady IIP z dnia 20 października 2015) – Wiceprzewodniczący Rady oraz Ewa Surma, GUGiK
  • Współpraca międzyregionalna w ramach IIP – Przewodniczący Zespołu Eksperckiego RSIP Związku Województw RP
  • Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

W 2015 roku Polska była zobowiązana do przekazania dwóch dokumentów z zakresu realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce. Pierwszym był coroczny monitoring, drugim przekazywanym w cyklu trzyletnim Sprawozdanie. Podsumowanie przesłanych informacji przedstawił Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju. Informację dotyczące statystyk uzupełniła Ewa Surma pełniąca rolę krajowego punktu kontaktowego INSPIRE.

W okresie sprawozdawczym można zauważyć duże zaangażowanie organów wiodących w budowę IIP. Aktywnie działają zespoły robocze ds. IIP lub zostały podjęte inicjatywy utworzenia takich zespołów, zacieśnia się współpraca pomiędzy organami wiodącymi oraz innymi organami administracji. Dobrym przykładem współpracy pomiędzy organami wiodącymi jest cykliczny strategiczny dokument pn. „Program Budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013”, a następnie aktualizowany w latach 2014-2015. Obecnie do końca dobiegają prace nad kolejną częścią.

Wśród najczęściej spotykanych problemów wymienianych przez organy wiodące są skomplikowane (napisane trudnym językiem) rozporządzenia INSPIRE oraz specyfikacje techniczne. Dużym wyzwaniem jest ocena poprawności i zgodności zharmonizowanych zbiorów z wytycznymi INSPIRE oraz problematyka samych działań harmonizacyjnych (zauważalne to jest w skali całej Europy).

Wpływ na wyniki statystyczne miało także zgłoszenie ponad 15 tysięcy zbiorów danych w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialne za temat prowadzi prace nad narzędziami informatycznymi, które mają pomóc gminom w kontrolowaniu danych. Koordynacja prac 2500 samorządów wymaga także zmian w prawie. Trwają prace nad ujednolicenie standardów dla dokumentów planistycznych.

W drugim punkcie porządku obrad Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady podsumował stan prac nad trzecią edycją Programu budowy IIP na lata 2016 – 2017. Przypominając dotychczasowe działania przedstawił kilka inicjatyw zgłoszonych przez organy wiodące. Pełniejszy zakres propozycji poszczególnych resortów jest dostępny w prezentacji. To bardzo ważna edycja Programu Budowy IIP – w 2017 kończą się terminy na przygotowanie docelowych zbiorów INSPIRE z Aneksu I – podkreślał Wiceprzewodniczący Rady. Jako ostateczny termin przekazania brakujących wkładów do dokumentów Przyjęto koniec czerwca. Równolegle Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wyników programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP w etapie dwuletnim 2016-2017.

Działania samorządów w zakresie budowy IIP przedstawił Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. Poziom i jakość systemów opracowywanych przez samorządy nie jest jednolity. W zależności o możliwości i świadomości samorządy tworzą rozbudowane narzędzia lub ograniczają się do niezbędnego minimum. Zespół ekspertów działający przy Związku Województw RP analizując sytuację opracował listę propozycji, które mogłoby ułatwić działanie samorządowcom. To między innymi powołanie regionalnych Rad IIP, zmiany zasad udostępniania danych przestrzennych, czy ujednolicenie oprogramowania.