Organy wiodące

Zgodnie z ustawą strukturę organizacyjną IIP stanowią:

  • minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa koordynujący tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie IIP przy pomocy Głównego Geodety Kraju oraz doradztwie Rady IIP,
  • organy wiodące w zakresie przyporządkowanych im tematów,
  • inne organy administracji, zwłaszcza organy prowadzące rejestry publiczne zawierające zbiory danych przestrzennych objęte infrastrukturą,
  • osoby trzecie wnoszące swój wkład do IIP.
  • W strukturze tej szczególna rola przypada Głównemu Geodecie Kraju, który wykonuje nie tylko zadania koordynacyjne, ale jest również organem wiodącym 15 tematów, odpowiada za kontakty z Komisją Europejską oraz tworzy i rozwija geoportal IIP.

Ustawa o IIP określa 12 organów wiodących:

Minister właściwy ds. Budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Komisja Europejska

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Główny Geodeta KrajuWykonawca określonych zadań koordynacyjnych, organ wiodący w 15 tematach

Prezes Głównego Urzędu Statystycznegoorgan wiodący w 2 tematach

Minister Środowiskaorgan wiodący w 4 tematach i współwiodący w 1 temacie

Główny Geolog Krajuorgan wiodący w 3 tematach

Minister wł. ds. budownictwa gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejorgan wiodący w 1 temacie

Minister wł. ds. RolnictwaOrgan wiodący w 1 temacie

Główny Inspektor Ochrony Środowiskaorgan wiodący w 1 temacie

Główny Konserwator Przyrodyorgan wiodący w 2 tematach

Minister wł. ds. zdrowiaorgan wiodący w 1 temacie

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organ wiodący w 1 temacie

Minister wł. ds. gospodarki morskiejorgan wiodący w 2 tematach i współwiodący w 1 temacie

Minister wł. ds. kultury i dziedzictwa narodowegoorgan współwiodący w 1 temacie