Skład

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

I. Organy wskazane w ustawie:

1. Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju, przewodnicząca Rady;

2. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju;

3. Piotr Otawski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

4. Joanna Piekutowska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

5. Joanna Kopczyńska, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

6. Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

7. Dariusz Kolator, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;

II. Przedstawiciele organów administracji rządowej wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów:

8. Krzysztof Kukucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;

9. Jacek Czerniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

10. Anita Sowińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;

11. Marek Gzik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

12. Cezary Tomczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

13. Arkadiusz Marchewka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury;

14. Joanna Scheuring-Wielgus, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

15. Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;

16. Marek Kos, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

17. Zbigniew Ziejewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;

18. Henryk Kiepura, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

19. Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji;

20. Ireneusz Raś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

21. Wiesław Leśniakiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

III. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:

22. Jan Maciej Czajkowski;

23. Mariusz Marszał;

24. Marcin Pawlak;

25. Jan Schnerch;

IV. Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra:

26. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczący Rady;

27. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich;

28. dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;