Skład

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

W skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:


1. Główny Geodeta Kraju;
2. Główny Geolog Kraju;
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7. Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
8. Przedstawiciele administracji rządowej w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
9. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10. Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.