Skład

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

I. Organy wskazane w ustawie:

1. Pani Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju; przewodnicząca Rady;
2. Pan Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju;
3. Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4. Pan Krzysztof Gołębiewski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5. Pan Krzysztof Woś, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6. Pan Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7. Pan Dariusz Kolator, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;


II. Przedstawiciele organów administracji rządowej wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów:
8. Pan Piotr Uściński, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii;
9. Pan Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
10. Pan Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
11. Pani Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
12. Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
13. Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
14. Pan Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
15. Pan Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
16. Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;


III. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:
17. Pan Jan Maciej Czajkowski;
18. Pan Mariusz Marszał;
19. Pan Marcin Pawlak;
20. Pan Jan Schnerch;


IV. Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra:
21. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Politechniki Warszawskiej, Wiceprzewodniczący Rady;
22. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich;
23. dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;