Skład

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

      I.                Organy wskazane w ustawie:

 1. Pani Alicja Kulka, p. o. Główny Geodeta Kraju;
 2. Pan Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju;
 3. Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 4. Pan Michał Mistrzak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
 5. Pan Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 6. Pan Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
 7. Pan Dariusz Kolator, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;

    II.                Przedstawiciele organów administracji rządowej wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów:

 1. Pan Piotr Uściński, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii;
 2. Pan Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 3. Pan Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 4. Pani Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
 5. Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
 6. Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
 7. Pan Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 8. Pan Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 9. Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

   III.                Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:

 1. Pan Jan Maciej Czajkowski;
 2. Pan Mariusz Marszał;
 3. Pan Marcin Pawlak;
 4. Pan Jan Schnerch;

  IV.                Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra:

 1. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Politechniki Warszawskiej, Wiceprzewodniczący Rady;
 2. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich;
 3. dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;