Skład

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

W skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej wchodzą:

 • Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju - Przewodniczący Rady
 • Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju
 • Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Dariusz Kolator, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Przedstawiciele administracji rządowej w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

 • Robert Nowicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
 • Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:

 • Maciej Czajkowski
 • Krzysztof Mączewski
 • Jan Schnerch
 • Edward Trojanowski

Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

 • Dariusz Gotlib - Wiceprzewodniczący Rady
 • Joanna Bac-Bronowicz
 • Adam Iwaniak
 • Zbigniew Malinowski