Skład

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

I. Organy wskazane w ustawie:

1. Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju; przewodnicząca Rady;
2. Główny Geolog Kraju;
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5. Krzysztof Woś, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6. Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7. Dariusz Kolator, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;


II. Przedstawiciele organów administracji rządowej wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów:
8. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii;
9. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
10. Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji;
11. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury;
12. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
13. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki;
14. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
15. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
16. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;


III. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:
17. Jan Maciej Czajkowski;
18. Mariusz Marszał;
19. Marcin Pawlak;
20. Jan Schnerch;


IV. Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra:
21. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Politechniki Warszawskiej, Wiceprzewodniczący Rady;
22. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich;
23. dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;