Skład

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
    I. Organy wskazane w ustawie:
1. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. Politechniki Warszawskiej, Główny Geodeta Kraju, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
2. Pan Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju;
3. Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4. Pan Michał Mistrzak, p.o. Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5. Pan Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6. Pan Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7. Pan Dariusz Kolator, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
    II. Przedstawiciele organów administracji rządowej wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów:
8. Pani Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii;
9. Pani Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
10. Pan Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
11. Pan Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
12. Pan Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
13. Pani Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
14. Pan Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
15. Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
16. Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji;
    III. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:
17. Pan Jan Maciej Czajkowski;
18. Pan Mariusz Marszał;
19. Pan Marcin Pawlak;
20. Pan Jan Schnerch;
    IV. Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra:
21. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Politechniki Warszawskiej, Wiceprzewodniczący Rady;
22. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich;
23. dr inż. Adam Iwaniak, przedstawiciel Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
24. mgr inż. Zbigniew Malinowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich.