Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 22 stycznia 2018

Pan Mirosław Migacz z Wydziału Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego przedstawił prezentację na temat „Przegląd stanu IIP w Polsce - tematy danych przestrzennych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”. Dyskusja dotyczyła zadań realizowanych w zakresie danych przestrzennych z dwóch tematów danych przestrzennych z załącznika III Dyrektywy INSPIRE: jednostki statystyczne i rozmieszczenie ludności. Poruszono tematykę funkcjonowania Portalu Geostatycznego, konsultacji społecznych na potrzeby realizacji spisu ludności i mieszkań w 2021 r.

Pan Marcin Grudzień z Departamentu Informatyzacji Zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawił prezentację na temat „Działań i inicjatyw w obszarze INSPIRE na poziomie UE”. Dyskusja dotyczyła zarządzania i udostępniania zasobów geoprzestrzennych w obszarze INSPIRE. Poruszana została kwestia sprawozdawczości i jej zgodności z wytycznymi technicznych oraz standardami metadanych. Omówiono zakres działania grup MIG-P i MIG-T. Poruszono tematykę Programu COPERNICUS i CORINE oraz możliwość konkurowania polskich firm na poziomie europejskim w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformacji.

Przewodniczący Rady IIP przedstawił „Sprawozdanie z działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej za rok 2017”. Członkowie Rady upoważnili Przewodniczącego Rady IIP do jego przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Przewodniczący Rady IIP przedstawił „Plan Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2018”. Członkowie Rady upoważnili Przewodniczącego Rady IIP do jego przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Rada IIP przyjęła propozycję dopisania nowych kandydatów do Zespołu ds. bodowy modeli 3D/4D.

Omówiono sprawy organizacyjne.