Pierwsze w 2021 r. posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 10 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego. 

Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2021, który zakłada:

  1. Opiniowanie projektów: aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz planów i sprawozdań.
  2. Powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady IIP.
  3. Wymianę doświadczeń w zakresie informacji przestrzennej między różnymi instytucjami.
  4. Wspieranie i popularyzację działań w zakresie upowszechniania wiedzy o infrastrukturze informacji przestrzennej i możliwościach jej wykorzystywania.

Przewodniczący Rady Waldemar Izdebski zaprezentował najważniejsze działania związane z rozwojem Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz najnowsze funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl. Podczas prezentacji szczególna uwagę poświęcono portalowi BDOT10k https://bdot10k.geoportal.gov.pl, który został uruchomiony 31 stycznia 2020r. i służy do wizualizacji i analiz danych topograficznych BDOT10k.

Dyrektor Jacek Paziewski oraz Dyrektor Anna Gos z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawili prezentację dotyczącą „Projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” oraz „Projektu programu otwierania danych na lata 2021-2027”. W wystąpieniu wskazano jak ważny jest szeroki dostęp do danych.

Dr inż. Kajetan Wojsyk, ekspert ds. jakości danych, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych zaprezentował temat dotyczący „Weryfikacji danych na podstawie źródeł prawnie umocowanych”, w którym wskazał, że powinno wprowadzić się jednolity system adresowy aktualizowany automatycznie.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 14 kwietnia 2021 r.