Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 7 grudnia 2023

Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Między innymi omówiła rządowe programy wieloletnie dot. „Aktualizacji baz danych fotogrametrycznych na lata 2024-2026” oraz „Modernizacji podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz systemu ASG-EUPOS”. Poinformowała o tym, że już od 16 listopada 2023 r. zawiadomienia o zmianach danych w księgach wieczystych (EKW), przekazywane za pomocą ZSIN do ewidencji gruntów i budynków (EGiB), są generowane zgodnie z nowym schematem aplikacyjnym XML.

Dyrektor Departamentu Projektów i Strategii Ministerstwa Cyfryzacji Katarzyna Bis-Płaza oraz Krystyna Michalik przedstawiły prezentację pt. „Architektura Informacyjna Państwa jako wsparcie cyfryzacji administracji publicznej”. W wystąpieniu wskazano jak ważne jest podniesienie sprawności państwa w realizacji zadań wobec obywateli poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Zaprezentowano wizję AIP, która koncentruje się na zapewnieniu zrozumiałej i ustrukturyzowanej informacji o systemach informacyjnych państwa oraz na świadczeniu usług publicznych, do których dostęp możliwy jest różnymi kanałami.

Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Zagranicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła aktualne informacje z zakresu INSPIRE, w tym inicjatywę dot. racjonalizacji wymogów sprawozdawczych wynikających z unijnych przepisów oraz podsumowała konferencję INSPIRE.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 21 lutego 2024 r.