Posiedzenie w dniu 16 października 2017

Pan Piotr Gałkowski Szef Dziedzinowych Baz Danych Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego przedstawił prezentację „Przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Geologa Kraju”.

Dyskusja dotyczyła Centralnej Bazy Danych Geologicznych i doprecyzowania aspektów wprowadzania, przetwarzania i gromadzenia danych. Dyskutanci zwrócili uwagę na konieczność utworzenia węzła dziedzinowego mającego na celu harmonizacje danych i usług w zakresie wdrażania Dyrektywy INSPIRE w tym obszarze.

Pan Kacper Kamiński z Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawił prezentację „Przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Geologa Kraju”.

Dyskusji poddano działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako organu wiodącego, w zakresie danych przestrzennych z obszaru „zagospodarowanie przestrzenne”, działania dotyczące organizacji, koordynacji i monitorowania działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej, wymiany danych pomiędzy podmiotami, harmonizacji oraz udostępniania danych dla społeczeństwa.

W dalszej części posiedzenia dyskutanci podkreślili, iż w polskim prawie brakuje aktu prawnego, który regulowałby zasady budowy i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Obowiązek gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji i danych odniesionych do powierzchni ziemi dotyczy wielu organów publicznych i jest wymieniany w wielu aktach prawnych, natomiast brakuje aktualnych nowelizacji aktów prawnych.

Przewodniczący Rady IIP zaproponował:

-        przyjęcie zalecenia dotyczącego zintensyfikowania prac w obszarze danych tematycznych zagospodarowania przestrzennego w zakresie wdrażania Dyrektywy  INSPIRE,

-        zorganizowania, w gronie osób zajmujących się tą tematyką, spotkania roboczego, poświęconego obszarowi danych tematycznych zagospodarowania przestrzennego,

-        przygotowanie oficjalnego stanowiska Rady IIP w zakresie tematu zagospodarowania przestrzennego – stanowisko zostanie opracowane w oparciu o problemy zgłoszone przez członków Rady IIP.

Omówiono sprawy organizacyjne.