Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 24 marca 2023

Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: udostępnienie walidatora plików GML oraz nowej wersji wyszukiwarki działek w serwisie www.geoportal.gov.pl. W krótkiej prezentacji były informacje o wykorzystaniu systemu ASG-EUPOS po zniesieniu opłat oraz plany kartograficznego opracowania w obszarze map glebowo-rolniczych. Poinformowała też, że Główny Geodeta Kraju koordynuje działania w zakresie opiniowania projektów w zakresie e-geodezji z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Marcin Grudzień omówił założenia udostępnionego przez GUGiK walidatora plików GML. Ponadto GUGiK planuje dalszy rozwój walidatora poprzez dodanie bardziej zaawansowanych kontroli wykraczających poza walidację schematem aplikacyjnym np. poprawność geometrii, poprawności współzależnych wartości atrybutów, itd.

Dyrektor Anna Gos z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiła prezentację dotyczącą „Ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” oraz „Program otwierania danych na lata 2021-2027”. W wystąpieniu wskazano jak ważny jest szeroki dostęp do danych. Zwrócono uwagę, że w dalszej perspektywie planowany jest rozwój portalu dane.gov.pl

Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła aktualne informacje z zakresu INSPIRE, w tym dotyczące sprawozdawczości i monitoringu za 2022 r.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 14 czerwca 2023 r.