Posiedzenie w dniu 11 września 2017

Pan Minister Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił prezentację „Przegląd stanu IIP w Polsce. Organ Wiodący: Minister właściwy do spraw środowiska”.


Dyskutanci wskazali na potrzebę zintensyfikowania prac w zakresie budowy jednego węzła infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru środowisko. Omówiono kwestie związane z koniecznością udostępniania większej liczby usług w obszarze ‘środowisko’ oraz konwersji rozwiązań klasycznych (pliki pdf) do postaci usług.


Członkowie Rady poddali dyskusji ideę opracowania „Analizy kosztów i korzyści IIP w Polsce.”. Dyskutanci poparli inicjatywę przygotowania opracowania, które pokazywałoby hierarchizacje celów związanych z rozwojem IIP w Polsce. W takim opracowaniu należałoby uwzględnić aspekty dostępności do danych, ich wiarygodności i aktualności. Podkreślono, iż tworzenie INSPIRE w Polsce to szereg działań, które mają przyczyniać się do rozwoju kraju oraz sfery działalności publicznej i biznesowej. Przygotowanie obszernej analizy kosztów i korzyści IIP w Polsce jest dobrym pomysłem, ale pod warunkiem, że zostanie zrealizowana dla najważniejszych obszarów uznanych za priorytetowe (hierarchizacja celów), np. ZSIN, zagospodarowanie przestrzenne, itd.


Minister Marek Zagórski wskazał, iż realizacja takiego opracowania będzie przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym oraz czasochłonnym. Podkreślił jedocześnie konieczności wypracowania priorytetów w rozwoju IIP. Zaproponował podejście, które zakładałoby:
1) w pierwszej fazie zdefiniowanie priorytetów rozwoju IIP w Polsce,
2) a w kolejnej przygotowanie pogłębionych analiz dla wskazanych priorytetów – przygotowanie uzasadnienia biznesowego.


Dalszy ciąg dyskusji dotyczył propozycji wskazania priorytetów rozwoju IIP w Polsce. Członkowie Rady IIP zaakceptowali propozycję Przewodniczącego Rady zgodnie, z którą każdy członek Rady oraz Organy Wiodące niereprezentowane w Radzie IIP zostaną poproszone o wskazanie najważniejszych, ich zdaniem, celów i priorytetowych obszarów rozwoju IIP w Polsce wraz z krótkim uzasadnieniem i podaniem kolejności priorytetów. Będzie to materiał wyjściowy do dalszych prac.


W dalszej części posiedzenia omówiono potrzebę powołania Zespołu Zadaniowego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, który zająłby się problematyką przygotowywania, realizacji i wykorzystania w Polsce opracowań w obszarze 3D. Zespół ten:
1) przygotowałby i opublikował wytyczne techniczne dotyczące realizacji opracowań 3D w Polsce (zamówienia publiczne, parametry techniczne, jakość opracowań, itp.),
2) zająłby się upowszechnieniem wykorzystania informacji zawartej w opracowaniach 3D wraz ze wskazaniem potencjalnych obszarów wykorzystania tej informacji.


W trakcie dyskusji przedstawiciel Związku Miast Polskich poparł propozycję podkreślając, iż wiele miast już w tej chwili radzi sobie dobrze lub bardzo dobrze ze wskazanym problemem budowy i wykorzystania modeli 3D. Główny Geodeta Kraju, podkreśliła, iż GUGiK już teraz pomaga podmiotom, które zwrócą się o pomoc w tym zakresie. Ponadto zadeklarowała współpracę urzędu w przygotowaniu warsztatów w tym obszarze.


Po zakończeniu dyskusji członkowie Rady IIP pozytywnie zaopiniowali wniosek dotyczący uruchomienia procesu wskazania członków zespołu i rozpoczęcia prac w tym obszarze.


Omówiono sprawy organizacyjne.