IIP

Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) tworzona jest w Polsce na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i stanowi część infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) określonej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanej dyrektywą INSPIRE.

Celem IIP jest zapewnienie dostępności wiedzy o obiektach naturalnych i antropogenicznych, które są usytuowane w przestrzeni określonej granicami Polski, przy uwzględnieniu potrzeb:

 • zrównoważonego rozwoju w skali krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego,
 • integracji europejskiej,
 • administracji publicznej wszystkich szczebli,

a także przy jednoczesnym uwzględnieniu:

 • postępu naukowego, technologicznego i organizacyjnego w zakresie geomatyki i teleinformatyki,
 • wymagań ekonomicznych, w tym wymagań racjonalnego gospodarowania zasobami informacji przestrzennej.

IIP zawiera dane przestrzenne, tj. dane, które:

 • opisują obiekty, zjawiska i procesy środowiska naturalnego i zagospodarowania terenu, w tym dane dotyczące ochrony środowiska oraz rozwoju gospodarki, m. in. w zakresie infrastruktury i budownictwa,
 • przedstawione są w przestrzeni dwu lub trójwymiarowej z uwzględnieniem czasu jako czwartego wymiaru,
 • umożliwiają analizowanie, monitorowanie, planowanie, projektowanie i zarządzanie z wykorzystaniem odpowiednio łączonych rodzajów informacji tematycznej objętej 34 tematami.

IIP zawiera usługi internetowe - w podstawowym zakresie nieodpłatne - umożliwiające powszechne korzystanie ze zgromadzonych w Polsce zasobów informacji przestrzennej przez wszystkich użytkowników, m. in. do celów:

 • administracyjnych przez organy administracji publicznej wszystkich szczebli,
 • gospodarczych, w tym inwestycyjnych i marketingowych,
 • społecznych, właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego, np.. dotyczących partycypacji w podejmowaniu decyzji planistycznych.
 • edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia,
 • turystycznych i rekreacyjnych,

Ustawa o IIP wpływa na usprawnienie działań administracji publicznej przez regulacje dotyczące:

 • współdziałania organów administracji w ramach infrastruktury (współtworzenia jej zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wspólnego nieodpłatnego korzystania z bogatych zasobów danych),
 • informatyzacji państwa i rozwoju elektronicznej administracji.