Posiedzenie w dniu 12 września 2012

  1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie nominacji nowym Członkom Rady,
  2. Przedstawienie projektu programu budowy IIP w latach 2012-2013, opracowanego w wyniku współpracy organów wiodących, wersja 2.0,
  3. Dyskusja, w tym komentarze Członków Rady o wynikach programowania przez organy wiodące oraz organ koordynujący, przyjęcie uchwały w sprawie przedstawionego projektu,
  4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie informacji przestrzennej,
  5. Dyskusja,       
  6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia - Przewodniczący Rady.

 

Posiedzenie otworzył Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, który wręczył powołania do składu Rady jej nowym członkom:
Kazimierzowi Bujakowskiemu - Głównemu Geodecie Kraju,
Janowi Maciejowi Czajkowskiemu - Współprzewodniczącemu Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST,
Krzysztofowi Mączewskiemu - Geodecie Województwa Mazowieckiego,
Janowi Schnerchowi - Dyrektorowi Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego,
Edwardowi Trojanowskiemu - Sekretarzowi Generalnemu Związku Gmin Wiejskich RP,
Januszowi Wiśniewskiemu - p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Annie Wypych – Namiotko - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Janusza Żbika - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek dzienny posiedzenia.

Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju oraz Jacek Jarząbek - Wiceprzewodniczący Rady dokonali prezentacji Programu budowy IIP w latach 2012 – 2013 opracowanego na podstawie materiałów przygotowanych przez wszystkie organy wiodące. W prezentacji przedstawiono główne założenie dokumentu w wersji 2.0.
W wyniku dyskusji Rada uznała za zasadne zweryfikowanie opracowanych materiałów. Ewentualne uwagi, po uwzględnieniu przez Głównego Geodetę Kraju, zostaną przedstawione w wersji 2.1 programu, który zostanie opublikowany w witrynie www.radaiip.gov.pl.
Jan Maciej Czajkowski poinformował, że przedstawiciele samorządu terytorialnego,
że względu na nieuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem programu, wstrzymają  się od głosowania nad uchwałą w sprawie tego programu, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę określenia kosztów. związanych z realizacją zadań.

Krótkie informacje na temat działań podejmowanych w resortach przedstawili: Andrzej Jagusiewicz, Maciej Rossa, Bartosz Skaldawski, Anna Wypych - Namiotko

Rada przyjęła uchwałę nr 9 w sprawie wyników programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013. W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady, za przyjęciem uchwały głos oddało 9 członków, 4 wstrzymało się od głosu.

Prezentację obrazującą współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie informacji przestrzennej przedstawił Krzysztof Mączewski.

Przewodniczący Rady  zapowiedział, że kolejne posiedzenie odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia oraz zamknął posiedzenie o godz. 11.45, tj. zgodnie z czasem podanym w zaproszeniu.