Dyrektywa

Dyrektywa INSPIRE charakteryzuje się następującymi cechami: 

 1. Ukierunkowanie na ochronę środowiska oraz polityki lub działania mogące oddziaływać na środowisko (rysunek poniżej).
 2. Oparcie na infrastrukturach informacji przestrzennej tworzonych przez państwa członkowskie i dostosowywanych do wspólnych przepisów  wykonawczych, uzupełnianych przez działania na szczeblu Wspólnoty.
 3. Dążenie do tego:
  • aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu;
  • aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji;
  • aby było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne;
  • aby dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania;
  • aby łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania.
 4. Powiązanie z innymi inicjatywami na różnych poziomach, zwłaszcza wspólnotowymi (GMES, Galileo).
 5. Unikanie wpływu na istnienie lub tytuł prawny do praw własności intelektualnych organów publicznych.
 6. Współdziałanie z innymi dyrektywami, zwłaszcza dyrektywą 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, której cele uzupełniają cele dyrektywy INSPIRE.
 7. Zastosowanie do administracji publicznej z możliwością włączania osób trzecich.
 8. Stopniowe tworzenie infrastruktury krajowej, biorąc pod uwagę stopień przydatności danych przestrzennych dla zastosowań w różnych dziedzinach
 9. W miarę możliwości opieranie przepisów wykonawczych na normach międzynarodowych bez nadmiernego obciążania kosztami państw członkowskich.
 10. Tworzenie sieci usług umożliwiających wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą elektroniczną, przy zapewnieniu ochrony danych osobowych.
 11. Zapewnianie bezpłatności, jako minimum, usługi wyszukiwania i, pod pewnymi szczególnymi warunkami, przeglądania zbiorów danych przestrzennych.
 12. Udostępnianie danych i usług nieodpłatne lub za zwrotem kosztów zbierania, opracowywania, reprodukcji i rozpowszechniania powiększonych o rozsądny zwrot z inwestycji.
 13. Zapewnianie możliwości korzystania z danych i usług organom i instytucjom wspólnotowym.
 14. Tworzenie niezbędnych struktur koordynacyjnych.
 15. Ograniczenie przepisów dyrektywy zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.
Dyrektywa inspire