Akty wykonawcze

Przepisy wykonawcze dotyczą w szczególności metadanych, specyfikacji danych, usług, wspólnego korzystania z danych i usług oraz monitorowania i sprawozdawczości.

Są one wprowadzane jako decyzje lub rozporządzenia KE i obowiązują w Państwach Członkowskich w całości.

W opracowaniu przepisów  wykonawczych biorą udział międzynarodowe zespoły ekspertów, społeczności zainteresowania danymi przestrzennymi (Spatial Data Interest Communities – SDIC) oraz organizacje uprawnione do zajmowania się informacją orzestrzenną (Legally Mandated Organizations - LMO).

W procesie (rysunek poniżej) przyjmowania przepisów wykonawczych KE jest wspomagana przez Komitet INSPIRE (KI), w którego skład wchodzą przedstawiciele Państw Członkowskich (procedura komitologii).

Przepisy wykonawcze publikowane są jednocześnie we wszystkich językach UE.

Linki do polskich tekstów aktów wykonawczych dyrektywy podane są w aktach prawnych.

Akty wykonawcze inspire