Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 18 września 2019

Pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 18 września 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Na początku spotkania przewodniczący Rady poinformował o nowym członku Rady IIP: Pani Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie Przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich Pan Zbigniew Malinowski przedstawił szczegółowe informacje na temat powiązania metadanych zbiorów z metadanymi usług i nieprawidłowego wyświetlania statystyk w europejskim geoportalu INSPIRE Poinformował o technicznych aspektach w zakresie powiązania metadanych oraz usług tak aby spełnić wymogi geoportalu INSPIRE.

Podczas posiedzenia zasygnalizowano konieczność poprawy mechanizmów działania w zakresie metadanych zagospodarowania przestrzennego tj. zmianę podejścia tworzenia metadanych dla zbiorów danych zgromadzonych w ramach jednostki np. gminy, a nie dla pojedynczych planów.

Pan Adam Iwaniak przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia poinformował, że metadane, infrastruktura informacji przestrzennej wchodzą w okres operacyjności, infrastruktura ma wielu użytkowników i to, że pojawiają się uwagi to dobrze bo pokazuje to zainteresowanie i korzystanie z Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Główny Geodeta Kraju podkreślił, że decyzja podjęta na posiedzeniu RIIP w czerwcu br., aby zwiększyć liczbę zbiorów w geoportalu jest efektem działania Rady, troski o wizerunek w Europie w zakresie krajowego postępu w rozwoju technologicznym.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informacje o zmianach w serwisie geoportal.gov.pl od ostatniego posiedzenia Rady IIP, w tym m.in. o dostępności przez wszystkie powiaty Informacji o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT), grupie warstw „tereny zamknięte”, które lokalizację terenów zamkniętych, usłudze WMS prezentującej tereny na sprzedaż lub wynajmu (lokalizacja nieruchomości i link do ogłoszenia) Agencji Mienia Wojskowego.  

W dalszej części spotkania Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma przedstawiła prezentacje nt. aktualnych zagadnień
w zakresie INSPIRE oraz 9 posiedzenia Komitetu Ekspertów przy ONZ.

Komitetu Ekspertów ONZ ds. Globalnego zarządzania informacja przestrzenną (UN-GGIM), został ustanowiony, aby zapewnić forum koordynacji i dialogu między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi na temat wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem informacją przestrzenną. Ma on na celu promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie globalnego zarządzania informacją przestrzenną. Podczas dziewiątej sesji Komitetu omówiono postępy w opracowywaniu zintegrowanych ram informacji przestrzennej (IGIF) czy rozwoju w zakresie globalnych geodezyjnych ram odniesienia; W szczególności Komitet Ekspertów koncentruje się na tym w jaki sposób informacja przestrzenna może pomóc w planowaniu, monitorowaniu i realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Pełny program i powiązane dokumenty można znaleźć na stronie internetowej ONZ GGIM http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/.

W ostatniej części spotkania dyskutowano o możliwości włączenia do prac Rady IIP tematów z zakresu informacji historycznej oraz danych z obszarów polarnych gromadzonych przez polskie stacje badawcze.

Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 23 października 2019 r.