Posiedzenie w dniu 08 maja 2017

Pan Grzegorz Zajączkowski, Doradca Ministra Cyfryzacji (Gabinet Polityczny) przedstawił prezentację na temat „Wdrożenie jednolitej metodologii pomiaru ruchu
w geoportalach. Doświadczenia światowe i polskie.
” W dyskusji wskazano na konieczność przyjęcia uchwały Rady, która zaleca wdrożenie jednolitej metody pomiaru przepływu użytkowników w geoportalach infrastruktury informacji przestrzennej, tworzonych na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W trakcie dyskusji zalecono ewaluację skutków uchwały. Przyjęto, iż w czasie 6 miesięcy od momentu wdrożenia uchwały, Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzi ewaluację przedmiotu uchwały (zobacz uchwały Rady IIP).

Pani dr inż. Ewa Wysocka Przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 297 ds. informacji geograficznej przedstawiła prezentację na temat „Standardy geoinformacyjne – rola i znaczenie dla polskiej gospodarki i IIP”.Dyskutanci wskazali na konieczność zintensyfikowania prac dotyczących standardów geoinformacyjnych. Podkreślili ich znaczenie dla rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Wskazali też na konieczność rozpoczęcia szkoleń i warsztatów z tego zakresu. Przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 297 poparła wniosek dotyczący szkoleń i warsztatów.

Pani Prezes Grażyna Kierznowska Główny Geodeta Kraju przedstawiła prezentację na temat „Przegląd stanu IIP w Polsce. Organ Wiodący: Główny Geodeta Kraju”.W dyskusji wskazano na konieczność zintensyfikowania prac dotyczących cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych, wprowadzenia standardów technicznych, oszacowania kosztów i korzyści wdrażania IIP w Polsce, intensyfikacji prac dotyczących harmonizacji zbiorów danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozpoczęcia prac dotyczących zmian w strukturze zarządzania branżą geodezyjną i kartograficzną w Polsce. Podkreślając rolę i znaczenie, dla rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, tematów danych przestrzennych, którymi zajmuje się Główny Geodeta Kraju, Rada IIP przyjęła następujące zalecenia w tym obszarze:

  1. Doprowadzić do interoperacyjności zbiorów danych.
  2. Wdrożyć jednolite schematy harmonizacji.
  3. Opracować kompleksowy i systemowy plan rozwoju poszczególnych tematów danych przestrzennych GGK.
  4. Otworzyć zasoby danych.
  5. Przygotować analizę kosztów i korzyści.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej „Zasoby +”. W trakcie dyskusji ustalono, iż uchwała zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Rady IIP po uprzednim uzgodnieniu składu zespołu z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

W sprawach różnych i wolnych wnioskach omówiono niezbędne zmiany w serwisie geoportal.gov.pl. Rada zaleciła:

  1. skierowanie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaleceń dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian,
  2. powołania zespołu, który zająłby się oceną funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl i ich porównania z innymi portalami w Unii Europejskiej.

Omówiono sprawy organizacyjne.