Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 12 luty 2018

12 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

  • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

priorytety rozwojowe IIP.

Rada wysłuchała prezentacji na temat „Przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw rolnictwa”.  Dyskusja dotyczyła kwestii źródłowych baz danych stanowiących podstawę utworzenia zharmonizowanego zbioru dla tematu danych przestrzennych obiektów rolniczych i akwakultury w ramach dostępnych rejestrów publicznych. Dodatkowo poruszono tematykę Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS i udostępnianiu danych o charakterze katastralnym w postaci usługi WMS. Podsumowując dyskusje zasugerowano szersze konsultacje i uzgodnienia dotyczące spójności danych będących w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główne Urzędu Geodezji i Kartografii.

W trakcie posiedzenia przedstawiona została również prezentacja dotycząca „Przeglądu stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska”.  Dyskutowano na temat dostępnych ewidencji i zbiorów danych w zakresie ochrony środowiska, jakości powietrza, zdrowia i bezpieczeństwa ludności. Podkreślono ogromną rolę i znaczenie danych z monitoringu jakości powietrza i środowiska.

Przewodniczący Rady IIP przedstawił zbiorcze zestawienie, nadesłanych przez członków Rady IIP, priorytetów rozwojowych IIP w Polsce. Prace dotyczące zdefiniowania priorytetów rozwoju IIP w Polsce będą kontynuowane.Omówiono sprawy organizacyjne.