Posiedzenie w dniu 7 maja 2012

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego,
  2. Przedstawienie aktualnego stanu programowania prac nad IIP w latach 2012-2013 prowadzonego na podstawie uchwały Nr 7 Rady z dnia 8 lutego 2012 - projekt wersji 1.0 programu,
  3. Dyskusja, w tym komentarze o wynikach programowania budowy IIP przez organy wiodące oraz organ koordynujący, przyjęcie uchwały nr 8 Rady w sprawie wstępnych wyników programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013,
  4. Informacja o wynikach corocznego Monitoringu INSPIRE,
  5. Informacja o projektach IIP finansowanych ze środków europejskich,
  6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady.  Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad posiedzenia, zgodny z przyjętym na poprzednim posiedzeniu planem prac na rok 2012. Stan prac organów wiodących nad programem budowy IIP przedstawił Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady. W prezentacji podkreślił wysoki poziom merytoryczny opracowań. Podsumował zadania oraz potrzeby w zakresie budowy IIP zgłaszane przez organy wiodące. W omawianym materiale znalazły się programy przygotowane przez 8 z 12 organów wiodących.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat opracowanych programów udziału. Podkreślił, że jest to początek procesu programowania prac nad IIP. Obecne opracowania należy traktować jako materiały robocze, które nie są przeznaczone do publikowania przez Radę. Natomiast opublikowana zostanie wersja końcowa programu łącznie z uzgodnionymi opracowaniami  poszczególnych organów. Jednocześnie zaznaczył, że projekty specyfikacji danych dla tematów zawartych w załącznikach II i III do dyrektywy INSPIRE zostały już udostępnione organom wiodącym i powinny być brane pod uwagę przez te organy.

Janusz Witkowski – podkreślił konieczność współpracy organów wiodących oraz znaczenie działalności szkoleniowej.

Marek Baranowski – nawiązał do istniejących dwóch rozporządzeń do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Podkreślił potrzebę zgłaszania przez organy wiodące prowadzonych zbiorów do ewidencji zbiorów danych i usług.

Zbigniew Zwoliński – zwrócił uwagę na zróżnicowany poziom zaawansowania prac. Uznał za celowe wprowadzenie możliwości przesyłania autopoprawek do przekazanych programów.

Komandor Henryk Nitner – Zaproponował rozważenie możliwość stworzenia forum wymiany wiedzy na temat INSPIRE oraz działań związanych z wdrożeniem dyrektywy w innych krajach członkowskich.

Maciej Rossa – Przekazał informację na temat stanu prac nad programem budowy IIP w ministerstwie środowiska. Zaznaczył, że niedotrzymanie terminu przez resort jest wynikiem złożonej struktury organizacyjnej oraz bardzo dużej liczby jednostek (101), w których identyfikowane są zbiory danych przestrzennych. Obecnie program, zawierający informację z zakresów działalności GDOŚ, GIOŚ, PIG, opracowany przez zespół roboczy czeka na akceptację kierownictwa resortu.

Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi uczestników dyskusji. Podkreślił m. in. wagę tematyki, dla której organem wiodącym jest Minister Środowiska i wyraził nadzieję, że w trybie pilnym kompleksowy program prac w zakresie tej tematyki zostanie zatwierdzony. Jednocześnie zaznaczył, że rolą Rady jest ułatwienie współpracy organów wiodących, wprowadzenie dogodnych form wspólnego, skoordynowanego działania na wysokim, rządowym poziomie. Wiedza ogólna o infrastrukturach informacji przestrzennej i ich rozwoju w innych krajach może być przekazywana poza Radą IIP, np. dobrą formą zdobywania aktualnych informacji w tym zakresie są specjalistyczne konferencje naukowe. Analiza potrzeb związanych z budową IIP jest przypisana do kompetencji organów wiodących.

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr 8 w sprawie wstępnych wyników programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013. Rada jednogłośnie przyjęła tę uchwałę z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych do treści § 4, który przyjął następujące brzmienie:
„Rada zwraca się do Głównego Geodety Kraju aby po uzupełnieniu przez organy wiodące, które dotychczas nie dostarczyły programów udziału w budowie IIP,  możliwie pilnie przygotował i przekazał organom wiodącym oraz członkom Rady wersję 1.1 programu budowy IIP w latach 2012-2013, jako podstawy międzyresortowych konsultacji i uzgodnień, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 7.”

Wyniki corocznego monitoringu INSPIRE przedstawiła Ewa Surma reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zestawienie danych za rok 2011 wskazuje na wzrost liczby zarówno zbiorów danych jak i usług.

Dominik Kopczewski również z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii omówił projekty przedstawione przez organy wiodące |w opracowanych programach budowy IIP. W okresie od 2009 do 2015 roku realizowanych jest 16 projektów o łącznej wartości 1 285 320 000 zł.

Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie punktualnie o godz. 12.45, tj. zgodnie z czasem podanym w zaproszeniu.