Tematy

IIP obejmuje zbiory danych przestrzennych przyporządkowane 34 tematom przyjętym w ustawie o IIP zgodnie z dyrektywą INSPIRE.

Tematy te podzielone są na trzy grupy tematyczne, z których każda ujęta jest w dyrektywie w oddzielnym załączniku. Grupa I obejmuje 9 tematów, grupa II – 4 tematy i grupa III – 21 tematów.

Podział tematów na grupy wiąże się z ich znaczeniem w infrastrukturze. Tematy I grupy obejmują dane georeferencyjne, które służą za podstawę identyfikacji przestrzennej w tematach grupy II i III. Grupa II zawiera tematy opisujące powierzchnię Ziemi z uwzględnieniem informacji geologicznej. Tematy grupy III dotyczą obiektów, zjawisk i procesów stanowiących przedmiot zainteresowania w konkretnych dziedzinach zastosowań informacji przestrzennej. Podział ten znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach dyrektywy określających harmonogram prac.