Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2017

Pani Iwona Koza p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawiła prezentację „Przegląd stanu IIP w Polsce. Organ Wiodący: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej”.

W dyskusji wskazano konieczność zintensyfikowania i szybkiego zakończenia prac dotyczących projektu ISOK, w tym udostępnienia usług sieciowych. Omówiono również kwestie związane z:

  • opłatami za dane z katastru wodnego oraz odpłatnością za dane i usługi, które powstaną w ramach projektu ISOK,
  • odbiorcami usług sieciowych projektu ISOK,
  • oczekiwaniami użytkowników w obszarze danych związanych z działaniami podejmowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
  • dystrybucją danych projektu ISOK do regionów, powiatów i gmin.

Pani Katarzyna Krzywda – Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – przedstawiła prezentację na temat „Przegląd stanu IIP w Polsce. Organ Wiodący: Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej”. Dyskusja dotyczyła następujących zagadnień:

  • koordynacji działań w obszarze Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, szczególnie w kontekście realizacji projektów finansowanych z rożnych źródeł (MNiSW, POPC),
  • roli i znaczenia linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej (przyjętej w styczniu 2017 roku w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów),
  • konieczności utworzenia katastru morskiego,
  • problemów związanych z własnością nieruchomości na granicy lądu i morza.

Po przeprowadzeniu szerszej dyskusji wychodzącej poza obszar danych tematycznych Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, Rada zaleciła przygotowanie stosownego wystąpienia dotyczącego roli i znaczenia IIP, które zostanie przekazane organom wiodącym, organom administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom dysponującym środkami na rozwój infrastruktury informacji przestrzennej (np. MNiSW, NCBR, …). W wystąpieniu wskazana zostanie również konieczność ciągłej koordynacji, przez Organy Wiodące i Koordynatora Krajowego, działań związanych z tworzeniem i rozwojem IIP w Polsce.

Rada podjęła uchwałę nr 3 Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej „Zasoby +”.

Na wniosek jednego z członków, na kolejnym posiedzeniu, Rada przedyskutuje kwestie dotyczące zlecenia opracowania, w którym przygotowana zostałaby analiza stanu rozwoju oraz analiza kosztów i korzyści infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce.

Omówiono sprawy organizacyjne.