Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 9 czerwca 2021

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 9 czerwca 2021 r.

W formie wideokonferencji 9 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. 

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz funkcjonowaniem i rozwojem serwisu geoportal.gov.pl podejmowane przez urząd od ostatniego posiedzenia. Zwrócił uwagę na aktualnie trwające prace legislacyjne dotyczące rozporządzeń, które toczą się w GUGiK-u. Łącznie jest to 7 aktów wykonawczych, z czego rozporządzenie dotyczące osnów oczekuje już na podpis ministra rozwoju. Trzy są w trakcie konsultacji tj. dotyczące GESUT,  BDOT10k i BDOT500 oraz mapy zasadniczej, a trzy następne dotyczące EMUiA, PRG oraz EGiB są już po konsultacjach i będą uzgadniane z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedstawił również rozwijanie usług pobierania WFS, w których niedawno udostępniono skorowidze do pobierania danych ortofotomapy i danych LIDAR, a także poszerzenie usług WCS o numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu. Te usługi GUGiK będzie stale rozbudowywać, ponieważ uwalnianie danych jest drogą do rozwoju całej gospodarki.

Referat na temat „Infrastruktury informacji przestrzennej w erze sztucznej inteligencji” wygłosił dr hab. inż. Adam Iwaniak, który mówił o tym, że wiek XXI jest okresem wykorzystywania sztucznej inteligencji w gospodarce narodowej i geodezji. Zwrócił uwagę na obszar sztucznej inteligencji związany z przetwarzaniem języka naturalnego oraz uczeniem maszynowym, które mogą być w przyszłości rewolucją. Dodał, że niesie ona ze sobą także pewne zagrożenia dla człowieka związane z utratą pracy czy zagrożenia natury etycznej. Wskazał kilka przykładów wykorzystania: np. z geoportal.gov.pl pobrano dane dotyczące wybranego terenu w MPZP i na podstawie analizy języka naturalnego przyporządkowano do jednej z 9 kategorii (na podstawie planowanej krajowej klasyfikacji przeznaczenia terenu), dzięki czemu otrzymano mapę z jednolitą klasyfikacją przeznaczenia terenu.

W podsumowaniu podkreślił, ze wykorzystanie sztucznej inteligencji może odegrać ważną rolę w budowaniu współczesnej gospodarki kraju.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 15 września 2021 r.