Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 15 września 2021

W formie wideokonferencji 15 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz funkcjonowaniem i rozwojem serwisu geoportal.gov.pl. Dalsze rozwijanie przez GUGiK usług pobierania WFS i WCS oraz udostępnienie analizy bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k bezpośrednio poprzez geoportal.gov.pl

Zwrócił uwagę na zakończony proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, i związane z tym wydanie 14 rozporządzeń. Przewodniczący dodał, że już od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne muszą być przekazywane do PZGiK wyłącznie w postaci elektronicznej.

Wszystkie wprowadzone w rozporządzeniach zmiany ułatwiają korzystanie z danych geodezyjnych i upraszczają strukturę nadmiernie skomplikowanych rejestrów państwowych. Przyczyniają się do dalszego wspierania procesu informatyzacji geodezji i promowania szerokiego dostępu do danych przestrzennych i ich wykorzystania.

W trakcie dyskusji głos zabrał m.in. Janusz Dygaszewicz, doceniając współpracę GUGiK z gminami odnośnie uporządkowania danych punktów adresowych.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 17 listopada 2021 r.