Pierwsze posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w roku 2020

  1. Opiniowanie projektów: aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz planów i sprawozdań.
  2. Powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady IIP.
  3. Wymianę doświadczeń w zakresie informacji przestrzennej między różnymi instytucjami publicznymi.
  4. Wspieranie i popularyzację działań w zakresie upowszechniania wiedzy o infrastrukturze informacji przestrzennej i możliwościach jej wykorzystywania.

Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła informacje o zmianach w serwisie geoportal.gov.pl oraz rozwoju usług sieciowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, między innymi:

  • dwóch nowych funkcjonalnościach wyszukiwania: adresów oraz słupków kilometrowych dróg;
  • nowych usługach związanych z Numerycznym Modelem Terenu - analizie widoczności obszarowej oraz wzdłuż zadanej linii;
  • nowej warstwie „Dane archiwalne” dla danych topograficznych oraz ortofotomapy, którą można oglądać dodatkowo według wybranej przez użytkownika daty.

Natomiast Marcin Grudzień z GUGiK przedstawił prezentację „Aplikacja publikująca dane PRNG z wykorzystaniem standardu RDF”, w której omówił praktyczne wykorzystanie standardu RDF w wyszukiwaniu danych PRNG.

Reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Adam Iwaniak przedstawił referat o „Integracji GIS z wykorzystaniem www – wykorzystaniu standardu RDF do opisu i integracji usług sieciowych”. Omówiony został aspekt połączenia internetu z systemami informacji geograficznych.

Dyskutowano również o:

  • Potrzebie jeszcze większego promowania serwisu geoportal.gov.pl;
  • Stanie numeracji adresowej, jej roli i możliwych usprawnieniach w jej funkcjonowaniu.
Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 26 lutego 2020 r.