Posiedzenie w dniu 19 marca 2015

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
 2. Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie Zagospodarowanie przestrzenne – Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 3. Dyskusja
 4. Informacja o bieżących pracach Rady oraz rozpatrzenie projektów uchwał o:
  1) poszerzeniu składu Rady,
  2) przyjęciu standardu programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP – Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 19 marca 2015

Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
 2. Wyniki aktualizacji programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Główny Geodeta Kraju
 3. Zaktualizowany program budowy IIP na tle projektów badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych objętych perspektywą finansową UE w latach 2014-2020 - Organy Wiodące
 4. Komunikat sprawozdawczy o sympozjum Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych, Warszawa, 6 listopada 2014 r.– Przewodniczący Rady IIP
 5. Projekt sprawozdania z prac w roku 2014 i planu prac Rady IIP na rok 2015 – Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski, dziękując za dotychczasowe działania podkreślał rolę Rady w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej jako organu łączącego zarówno instytucje rządowe jak i samorząd. Do wypowiedzi tej nawiązał w dalszej części posiedzenia prof. Jerzy Gaździcki przypominając, że: Rada IIP jest jedynym ciałem kolegialnym zajmującym się...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2014

Otwarte posiedzenie w dniu 6 listopada 2014

Sympozjum "Europejskie Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej" program sympozjum w znacznym stopniu wyczerpał tematykę planowanego wcześniej jesiennego posiedzenia Rady.

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej z udziałem organów administracji publicznej zarówno w ujęciu europejskim jak i krajowym na poziomie rządowym i samorządowym była głównym zagadnieniem podczas sympozjum na temat Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej organizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w porozumieniu z Radą Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się w dniu 6 listopada, w gmachu Biblioteki Narodowej. Sympozjum zostało zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej, w trakcie konferencji XXIV Konferencji z cyklu Geoinformacja w Polsce odbywającej się w dniach 5 – 7 listopada pod hasłem „Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych”. Honorowy patronat nad obradami objęli Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Główny Geodeta Kraju.

Obrady otworzył Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, który przestawił działania europejskie w zakresie dyrektywy...

Czytaj więcej o Otwarte posiedzenie w dniu 6 listopada 2014

Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Wyniki monitorowania prac INSPIRE w roku 2013 - Główny Geodeta Kraju, Ewa Surma - GUGiK
 3. Wnioski wynikające z monitorowania postępu prac w poszczególnych tematach z uwzględnieniem niezbędnych uzgodnień międzyresortowych – dyskusja z udziałem organów wiodących moderowana przez Głównego Geodetę Kraju
 4. Prezentacja inicjatywy GUGiK w zakresie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) – Zastępca Głównego Geodety Kraju
 5. Komunikat sprawozdawczy o konferencjach INSPIRE w Krakowie i Aalborgu
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP.

XIII posiedzenie Rady, poświęcone podsumowaniu wyniku monitoringu wdrażania INSPIRE w 2013 roku oraz prezentacji inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jaką jest Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej otworzył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki.

Wyniki monitorowania postępów prac w zakresie wdrażania Dyrektywy INSPIRE przedstawił Główny Geodeta Kraju. Podkreślił, że w terminie do dnia 15 maja każdy kraj był zobowiązany do...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2014

Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Projekt programu budowy IIP w latach 2014-2015 (wersja 1 programu) - Główny Geodeta Kraju
 3. Aspekt jakości danych INSPIRE w tworzeniu IIP – Przewodniczący Rady IIP
 4. Dyskusja na temat projektu programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Przedstawiciele Organów Wiodących
 5. Przyjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyników programowania budowy IIP - Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie Rady otworzył Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady, który powitał nowych członków Sławomira Brudzińskiego, który na stanowisku Głównego Geologa Kraju zastąpił Piotra Woźniaka oraz Komandora Andrzeja Kowalskiego – nowego szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Projekt programu budowy IIP, opracowany na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne organy wiodące, omówił Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju. Zwrócił uwagę na powtarzające się informacje dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w przepisach prawa związanych z prowadzonymi przez organy rejestrami danych. Taka sytuacja występuje w m.in. przypadku zbiorów prowadzonych...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady
 2. Budowa IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska - Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ewa Madej-Popiel, z-ca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska
 3. Informacje organów wiodących na temat przebiegu realizacji uchwały Rady IIP z dnia 18 września 2013 r. w sprawie programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju, Przedstawiciele Organów Wiodących
 4. Dyskusja na temat sprawozdania Rady IIP za rok 2013 i planu prac na rok 2014 - Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Stan prac na budową IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska przedstawiła Ewa Madej-Popiel – zastępca dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku, przewodnicząca Zespołu do spraw IIP w resorcie środowiska. W trakcie prezentacji przewodnicząca zespołu omówiła zadania zespołu oraz powołanych w jego ramach grup roboczych. Wśród planowanych działań...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013

Posiedzenie w dniu 18 września 2013

 1. Otwarcie posiedzenia - Przewodniczący Rady IIP
 2. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach jako istotne rozszerzenie IIP pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i zasobów informacyjnych - Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju
 3. Współpraca międzynarodowa i międzyresortowa w zakresie informacji geoprzestrzennej w Wojsku Polskim: stan obecny i trendy rozwojowe - Płk Andrzej Merski, Szef Geografii Wojskowej
 4. Zadania realizowane i planowane do realizacji w temacie zagospodarowania przestrzennego IIP - Lidia Piotrowska, Kacper Kamiński - Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 5. Dyskusja i głosowanie na temat uchwały o zmianie uchwały nr 12 Rady IIP w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Przewodniczący Rady
 6. Dyskusja i głosowanie na temat programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Przewodniczący Rady
 7. Współpraca organów wiodących z GUGiK dla zapewnienia należytego funkcjonowania Geoportalu IIP jako centralnego punktu dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych - Jacek Jarząbek, Z-ca Głównego Geodety Kraju
 8. Dyskusja na temat założeń i trybu opracowania strategii rozwoju regionalnych systemów informacji przestrzennej...
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 18 września 2013

Posiedzenie w dniu 3 lipca 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
 2. Informacja na temat realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce na tle sprawozdania z prac w latach 2010-2012 – Główny Geodeta Kraju.
 3. Dyskusja z uwzględnieniem informacji na temat postępu prac zaplanowanych przez organy wiodące na lata 2012-2013.
 4. Portal geostatystyczny – Prezes GUS.
 5. Informacje na temat wniosków konferencji ONZ Second High Level Forum on Global Geospatial Management, Doha, 4-6 luty 2013, konferencji KE INSPIRE 2013:The Green Renaissance, Florencja, 23-27 czerwiec 2013 oraz sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, Kraków 16-17 maja 2013.
 6. Sprawy różne.
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 3 lipca 2013

Posiedzenie w dniu 14 marca 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
 2. Wzorzec i tryb opracowania sprawozdania z realizacji dyrektywy INSPIRE w latach 2010-2012 - Główny Geodeta Kraju.
 3. Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych dla II i III grupy tematycznej - I Zastępca Dyrektora PIG-PIB - Dyrektor ds. Geoinformacji.
 4. Informacja na temat transpozycji dyrektywy INSPIRE w Polsce - Zastępca Głównego Geodety Kraju.
 5. Sprawy różne.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, po czym głos zabrał Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który wręczył powołanie do składu Rady Stanisławowi Gawłowskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski przedstawił prezentację dotyczącą realizacji obowiązku sporządzania sprawozdań trzyletnich z realizacji Dyrektywy INSPIRE oraz corocznego monitoringu. Zwrócił uwagę na konieczność przygotowania dwóch oddzielnych dokumentów.
W przypadku sprawozdania za okres 2010...
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 14 marca 2013

Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2012

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady,
 2. Geoportal IIP - stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 3. Projekt sprawozdania z działalności Rady IIP za rok 2012,
 4. Projekt planu pracy Rady IIP na rok 2013,
 5. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał w sprawie przedstawionych dokumentów,
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, po czym głos zabrał Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Zastępca Głównego Geodety Kraju Jacek Jarząbek dokonał prezentacji obecnego stanu oraz planu dalszych prac w zakresie geoportalu IIP, jako wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez organ koordynujący przy współpracy organów wiodących. Zadeklarował on możliwość udostępnienia organom wiodącym narzędzi informatycznych umożliwiających weryfikację, generowanie i przechowywanie metadanych oraz udostępnianie ich za pomocą...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2012