Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016

 • Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 • Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce (Decyzja KE z dnia 5 czerwca 2009) – Główny Geodeta Kraju
 • Wyniki programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP w etapie dwuletnim 2016-2017 (Uchwała Rady IIP z dnia 20 października 2015) – Wiceprzewodniczący Rady oraz Ewa Surma, GUGiK
 • Współpraca międzyregionalna w ramach IIP – Przewodniczący Zespołu Eksperckiego RSIP Związku Województw RP
 • Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016

Otwarte posiedzenie w dniu 4 listopada 2015

Po raz drugi w Bibliotece Narodwej w Warszawie odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W trakcie posiedzenia zaplanowano trzy sesje, obrady zorganizowane zostały pod hasłem "Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika". Posiedzenie rozpocznie się 4 listopada br. o godzinie 10 w Audytorium im. S. Dembego biblioteki.

Czytaj więcej o Otwarte posiedzenie w dniu 4 listopada 2015

Posiedzenie w dniu 19 marca 2015

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
 2. Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie Zagospodarowanie przestrzenne – Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 3. Dyskusja
 4. Informacja o bieżących pracach Rady oraz rozpatrzenie projektów uchwał o:
  1) poszerzeniu składu Rady,
  2) przyjęciu standardu programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP – Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 19 marca 2015

Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
 2. Wyniki aktualizacji programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Główny Geodeta Kraju
 3. Zaktualizowany program budowy IIP na tle projektów badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych objętych perspektywą finansową UE w latach 2014-2020 - Organy Wiodące
 4. Komunikat sprawozdawczy o sympozjum Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych, Warszawa, 6 listopada 2014 r.– Przewodniczący Rady IIP
 5. Projekt sprawozdania z prac w roku 2014 i planu prac Rady IIP na rok 2015 – Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski, dziękując za dotychczasowe działania podkreślał rolę Rady w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej jako organu łączącego zarówno instytucje rządowe jak i samorząd. Do wypowiedzi tej nawiązał w dalszej części posiedzenia prof. Jerzy Gaździcki przypominając, że: Rada IIP jest jedynym ciałem kolegialnym zajmującym się...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2014

Otwarte posiedzenie w dniu 6 listopada 2014

Sympozjum "Europejskie Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej" program sympozjum w znacznym stopniu wyczerpał tematykę planowanego wcześniej jesiennego posiedzenia Rady.

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej z udziałem organów administracji publicznej zarówno w ujęciu europejskim jak i krajowym na poziomie rządowym i samorządowym była głównym zagadnieniem podczas sympozjum na temat Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej organizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w porozumieniu z Radą Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się w dniu 6 listopada, w gmachu Biblioteki Narodowej. Sympozjum zostało zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej, w trakcie konferencji XXIV Konferencji z cyklu Geoinformacja w Polsce odbywającej się w dniach 5 – 7 listopada pod hasłem „Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych”. Honorowy patronat nad obradami objęli Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Główny Geodeta Kraju.

Obrady otworzył Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, który przestawił działania europejskie w zakresie dyrektywy...

Czytaj więcej o Otwarte posiedzenie w dniu 6 listopada 2014

Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Wyniki monitorowania prac INSPIRE w roku 2013 - Główny Geodeta Kraju, Ewa Surma - GUGiK
 3. Wnioski wynikające z monitorowania postępu prac w poszczególnych tematach z uwzględnieniem niezbędnych uzgodnień międzyresortowych – dyskusja z udziałem organów wiodących moderowana przez Głównego Geodetę Kraju
 4. Prezentacja inicjatywy GUGiK w zakresie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) – Zastępca Głównego Geodety Kraju
 5. Komunikat sprawozdawczy o konferencjach INSPIRE w Krakowie i Aalborgu
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP.

XIII posiedzenie Rady, poświęcone podsumowaniu wyniku monitoringu wdrażania INSPIRE w 2013 roku oraz prezentacji inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jaką jest Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej otworzył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki.

Wyniki monitorowania postępów prac w zakresie wdrażania Dyrektywy INSPIRE przedstawił Główny Geodeta Kraju. Podkreślił, że w terminie do dnia 15 maja każdy kraj był zobowiązany do...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2014

Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Projekt programu budowy IIP w latach 2014-2015 (wersja 1 programu) - Główny Geodeta Kraju
 3. Aspekt jakości danych INSPIRE w tworzeniu IIP – Przewodniczący Rady IIP
 4. Dyskusja na temat projektu programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Przedstawiciele Organów Wiodących
 5. Przyjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyników programowania budowy IIP - Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie Rady otworzył Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady, który powitał nowych członków Sławomira Brudzińskiego, który na stanowisku Głównego Geologa Kraju zastąpił Piotra Woźniaka oraz Komandora Andrzeja Kowalskiego – nowego szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Projekt programu budowy IIP, opracowany na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne organy wiodące, omówił Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju. Zwrócił uwagę na powtarzające się informacje dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w przepisach prawa związanych z prowadzonymi przez organy rejestrami danych. Taka sytuacja występuje w m.in. przypadku zbiorów prowadzonych...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady
 2. Budowa IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska - Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ewa Madej-Popiel, z-ca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska
 3. Informacje organów wiodących na temat przebiegu realizacji uchwały Rady IIP z dnia 18 września 2013 r. w sprawie programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju, Przedstawiciele Organów Wiodących
 4. Dyskusja na temat sprawozdania Rady IIP za rok 2013 i planu prac na rok 2014 - Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Stan prac na budową IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska przedstawiła Ewa Madej-Popiel – zastępca dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku, przewodnicząca Zespołu do spraw IIP w resorcie środowiska. W trakcie prezentacji przewodnicząca zespołu omówiła zadania zespołu oraz powołanych w jego ramach grup roboczych. Wśród planowanych działań...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013