Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Projekt programu budowy IIP w latach 2014-2015 (wersja 1 programu) - Główny Geodeta Kraju
 3. Aspekt jakości danych INSPIRE w tworzeniu IIP – Przewodniczący Rady IIP
 4. Dyskusja na temat projektu programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Przedstawiciele Organów Wiodących
 5. Przyjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyników programowania budowy IIP - Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie Rady otworzył Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady, który powitał nowych członków Sławomira Brudzińskiego, który na stanowisku Głównego Geologa Kraju zastąpił Piotra Woźniaka oraz Komandora Andrzeja Kowalskiego – nowego szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Projekt programu budowy IIP, opracowany na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne organy wiodące, omówił Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju. Zwrócił uwagę na powtarzające się informacje dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w przepisach prawa związanych z prowadzonymi przez organy rejestrami danych. Taka sytuacja występuje w m.in. przypadku zbiorów prowadzonych...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady
 2. Budowa IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska - Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ewa Madej-Popiel, z-ca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska
 3. Informacje organów wiodących na temat przebiegu realizacji uchwały Rady IIP z dnia 18 września 2013 r. w sprawie programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju, Przedstawiciele Organów Wiodących
 4. Dyskusja na temat sprawozdania Rady IIP za rok 2013 i planu prac na rok 2014 - Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Stan prac na budową IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska przedstawiła Ewa Madej-Popiel – zastępca dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku, przewodnicząca Zespołu do spraw IIP w resorcie środowiska. W trakcie prezentacji przewodnicząca zespołu omówiła zadania zespołu oraz powołanych w jego ramach grup roboczych. Wśród planowanych działań...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013

Posiedzenie w dniu 18 września 2013

 1. Otwarcie posiedzenia - Przewodniczący Rady IIP
 2. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach jako istotne rozszerzenie IIP pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i zasobów informacyjnych - Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju
 3. Współpraca międzynarodowa i międzyresortowa w zakresie informacji geoprzestrzennej w Wojsku Polskim: stan obecny i trendy rozwojowe - Płk Andrzej Merski, Szef Geografii Wojskowej
 4. Zadania realizowane i planowane do realizacji w temacie zagospodarowania przestrzennego IIP - Lidia Piotrowska, Kacper Kamiński - Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 5. Dyskusja i głosowanie na temat uchwały o zmianie uchwały nr 12 Rady IIP w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Przewodniczący Rady
 6. Dyskusja i głosowanie na temat programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Przewodniczący Rady
 7. Współpraca organów wiodących z GUGiK dla zapewnienia należytego funkcjonowania Geoportalu IIP jako centralnego punktu dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych - Jacek Jarząbek, Z-ca Głównego Geodety Kraju
 8. Dyskusja na temat założeń i trybu opracowania strategii rozwoju regionalnych systemów informacji przestrzennej...
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 18 września 2013

Posiedzenie w dniu 3 lipca 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
 2. Informacja na temat realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce na tle sprawozdania z prac w latach 2010-2012 – Główny Geodeta Kraju.
 3. Dyskusja z uwzględnieniem informacji na temat postępu prac zaplanowanych przez organy wiodące na lata 2012-2013.
 4. Portal geostatystyczny – Prezes GUS.
 5. Informacje na temat wniosków konferencji ONZ Second High Level Forum on Global Geospatial Management, Doha, 4-6 luty 2013, konferencji KE INSPIRE 2013:The Green Renaissance, Florencja, 23-27 czerwiec 2013 oraz sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, Kraków 16-17 maja 2013.
 6. Sprawy różne.
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 3 lipca 2013

Posiedzenie w dniu 14 marca 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
 2. Wzorzec i tryb opracowania sprawozdania z realizacji dyrektywy INSPIRE w latach 2010-2012 - Główny Geodeta Kraju.
 3. Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych dla II i III grupy tematycznej - I Zastępca Dyrektora PIG-PIB - Dyrektor ds. Geoinformacji.
 4. Informacja na temat transpozycji dyrektywy INSPIRE w Polsce - Zastępca Głównego Geodety Kraju.
 5. Sprawy różne.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, po czym głos zabrał Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który wręczył powołanie do składu Rady Stanisławowi Gawłowskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski przedstawił prezentację dotyczącą realizacji obowiązku sporządzania sprawozdań trzyletnich z realizacji Dyrektywy INSPIRE oraz corocznego monitoringu. Zwrócił uwagę na konieczność przygotowania dwóch oddzielnych dokumentów.
W przypadku sprawozdania za okres 2010...
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 14 marca 2013

Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2012

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady,
 2. Geoportal IIP - stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 3. Projekt sprawozdania z działalności Rady IIP za rok 2012,
 4. Projekt planu pracy Rady IIP na rok 2013,
 5. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał w sprawie przedstawionych dokumentów,
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, po czym głos zabrał Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Zastępca Głównego Geodety Kraju Jacek Jarząbek dokonał prezentacji obecnego stanu oraz planu dalszych prac w zakresie geoportalu IIP, jako wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez organ koordynujący przy współpracy organów wiodących. Zadeklarował on możliwość udostępnienia organom wiodącym narzędzi informatycznych umożliwiających weryfikację, generowanie i przechowywanie metadanych oraz udostępnianie ich za pomocą...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2012

Posiedzenie w dniu 12 września 2012

 1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie nominacji nowym Członkom Rady,
 2. Przedstawienie projektu programu budowy IIP w latach 2012-2013, opracowanego w wyniku współpracy organów wiodących, wersja 2.0,
 3. Dyskusja, w tym komentarze Członków Rady o wynikach programowania przez organy wiodące oraz organ koordynujący, przyjęcie uchwały w sprawie przedstawionego projektu,
 4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie informacji przestrzennej,
 5. Dyskusja,
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia - Przewodniczący Rady.

Posiedzenie otworzył Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, który wręczył powołania do składu Rady jej nowym członkom:
Kazimierzowi Bujakowskiemu - Głównemu Geodecie Kraju,
Janowi Maciejowi Czajkowskiemu - Współprzewodniczącemu Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST,
Krzysztofowi Mączewskiemu - Geodecie Województwa Mazowieckiego,
Janowi Schnerchowi - Dyrektorowi Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego,
Edwardowi Trojanowskiemu - Sekretarzowi Generalnemu Związku Gmin Wiejskich RP,
Januszowi Wiśniewskiemu - p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Annie Wypych – Namiotko - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Janusza Żbika - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Rada jednogłośnie przyjęła...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 12 września 2012

Posiedzenie w dniu 7 maja 2012

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego,
 2. Przedstawienie aktualnego stanu programowania prac nad IIP w latach 2012-2013 prowadzonego na podstawie uchwały Nr 7 Rady z dnia 8 lutego 2012 - projekt wersji 1.0 programu,
 3. Dyskusja, w tym komentarze o wynikach programowania budowy IIP przez organy wiodące oraz organ koordynujący, przyjęcie uchwały nr 8 Rady w sprawie wstępnych wyników programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013,
 4. Informacja o wynikach corocznego Monitoringu INSPIRE,
 5. Informacja o projektach IIP finansowanych ze środków europejskich,
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad posiedzenia, zgodny z przyjętym na poprzednim posiedzeniu planem prac na rok 2012. Stan prac organów wiodących nad programem budowy IIP przedstawił Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady. W prezentacji podkreślił wysoki poziom merytoryczny opracowań. Podsumował zadania oraz potrzeby w zakresie budowy IIP zgłaszane przez organy wiodące. W omawianym materiale znalazły się programy przygotowane...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 7 maja 2012

Posiedzenie w dniu 8 lutego 2012

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego
 2. Programowanie budowy IIP w latach 2012-2013
 3. Sprawozdanie z działalności Rady IIP w roku 2011
 4. Plan pracy Rady IIP na rok 2012
 5. Sprawozdanie i plan pracy Kolegium Redakcyjnego Witryny Rady IIP
 6. Sprawy różne, w tym:
  • interpretacja terminów INSPIRE Roadmap,
  • informacje bieżące.

Posiedzenie otworzył Minister Michał Boni, który powitał zebranych, podkreślił znaczenie informacji przestrzennej dla administracji publicznej oraz społeczeństwa informacyjnego i poinformował o powołaniu do składu rady Piotra Woźniaka – Głównego Geologa Kraju.
Rada przyjęła zaproponowany porządek dzienny posiedzenia.

Prof. Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przedstawił w formie prezentacji propozycje dotyczące programowania budowy IIP
w latach 2012 – 2013, podkreślając pilność działań w tym zakresie. Po zaprezentowaniu trybu prac, ich harmonogramu oraz specyfikacji (standardu) treści programu budowy IIP, otworzył on dyskusję.
Dyrektor Waldemar Gogołek oraz Dyrektor Maciej Rossa...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 8 lutego 2012

Posiedzenie w dniu 5 października 2011

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego,
 2. Informacja na temat stanu legislacji dziesięciu rozporządzeń określonych w ustawie o IIP,
 3. Projekt strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych,
 4. Projekt dwu i wielostronnych porozumień organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP,
 5. Komunikat na temat realizacji uchwały nr 2 Rady IIP w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej,
 6. Inne informacje, wnioski i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki, który powitał Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera .

Rada jednogłośnie przyjęła porządek dzienny obrad.

Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju, przedstawiła informację na temat stanu legislacji projektów rozporządzeń wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W trakcie prezentacji omówiła:

 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK
 • Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 5 października 2011