Programy organów wiodących 2016-2017

Dokument opracowano zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 76, poz. 489) zobowiązującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej przy pomocy Głównego Geodety Kraju do opracowywania projektów planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, przy uwzględnieniu niezbędnych uzgodnień z organami wiodącymi mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też unikanie zbędnego pozyskiwania tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji.

W programie uwzględnione zostały wkłady 10 organów wiodących. Po przesłaniu pozostałych wkładów program budowy zostanie uzupełniony.