Informacje organów samorządowych

Poniżej do pobrania materiał z Sympzjum na temat "Zasoby informacyjne i struktura regionalnych systemów Informacji przestrzennej" przygotowany przez Zespół Ekspercki do spraw Rgionalnych Systemów Informacji Przestrzennej.

Sympozjum odbyło się w Urzędzie Marszłakowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniach 17 -18 marca 2016 r.

Opracowanie jest wynikiem prac powołanego przez Konwent Marszałków Województw RP Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (ZP RSIP). Zgodnie z wnioskami pierwszego sympozjum ZP RSIP, które odbyło się 15-16 stycznia 2015 roku na temat Rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, urzędy marszałkowskie opracowały i nadesłały raporty o stanie prac w swoich województwach, przyjmując za podstawę standard, który przedstawiony jest w rozdziale 3 tego opracowania. Uzyskane materiały, stanowiące treść rozdziału 4, umożliwiają:

  • zapoznanie się z aktualnym stanem prac prowadzonych niezależnie w poszczególnych województwach jako wyodrębnionych regionach (stan na 31.12.2015),
  • dokonywanie analiz, porównań i ocen na użytek poszczególnych regionów,
  • planowanie i organizowanie wspÓłpraCy międzyregionalnej,
  • prowadzenie działań zmierzających do interoperacyjności i harmonizacji między JST oraz między organami samorządu terytorialnego i organami rządowymi określonymi w ustawie o lIP.