Inni partnerzy

Z art.. 17 ustawy o IIP wynika, że w tworzeniu, utrzymywaniu i rozwijaniu infrastruktury mogą brać udział:

  1. organy wiodące,
  2. inne organy administracji,
  3. osoby trzecie, szeroko rozumiane jako osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i niebędące organem administracji.

Przez inne organy administracji rozumie się tu głównie organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym samorządy wojewódzkie tworzące swoje systemy lub infrastruktury informacji przestrzennej zawierające geoportale i powiązane z IIP.

Wśród osób trzecich ważną rolę odgrywają stowarzyszenia naukowe i techniczne zainteresowane informacją przestrzenną, a wśród nich Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej zgodnie ze swoim statutem aktywnie przyczyniające się do rozwoju infrastruktury przestrzennej w Polsce.