Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady
 2. Budowa IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska - Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ewa Madej-Popiel, z-ca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska
 3. Informacje organów wiodących na temat przebiegu realizacji uchwały Rady IIP z dnia 18 września 2013 r. w sprawie programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju, Przedstawiciele Organów Wiodących
 4. Dyskusja na temat sprawozdania Rady IIP za rok 2013 i planu prac na rok 2014 - Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Stan prac na budową IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska przedstawiła Ewa Madej-Popiel – zastępca dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku, przewodnicząca Zespołu do spraw IIP w resorcie środowiska. W trakcie prezentacji  przewodnicząca zespołu omówiła zadania zespołu oraz powołanych w jego ramach grup roboczych. Wśród planowanych działań znalazło się opracowanie koncepcji rozbudowy Ekoportalu jako narzędzia stanowiącego resortowy punkt dostępu do informacji o środowisku. Na portalu udostępnione zostaną nie tylko dane INSPIRE. Zespół opracowuję także założenia szkoleń oraz strategię działań związanych z budową IIP w resorcie środowiska. Dotychczas działania dotyczyły prac nad:

 • katalogami metadanych oraz opracowaniem i zamieszczeniem metadanych (GDOŚ, GIOŚ, IMGW-PIB, PIG-PIB)
 • inwentaryzacją zasobów danych przestrzennych znajdujących się w resorcie oraz w jednostkach zewnętrznych
 • koncepcją oraz budowa lokalnych/ tematycznych węzłów IIP (GDOŚ, GIOŚ, PIG-PIB, KZGW, IMGW-PIB) 
 • rozpoczęciem  harmonizacji danych (GIOŚ, PIG-PIB, IMGW-PIB, KZGW, GDOŚ) 
 • szkoleniami dla pracowników.


W resorcie wyznaczono także koordynatorów odpowiedzialnych za poszczególne tematy.


Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju, Wiceprzewodniczący Rady prezentując przebieg realizacji uchwały Rady IIP z dnia 18 września 2013 r. w sprawie programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015, przedstawił harmonogram wdrażania Dyrektywy INSPIRE. Wśród zadań realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii wskazał:

 • uzupełnianie danych w tematach przypisanych GGK (np. zostaną opracowane dane LIDAR/NMT/NMPT dla kolejnych obszarów – docelowo pokrycie 94 % powierzchni kraju)
 • zastąpienie zbiorów danych  w tematach „działki ewidencyjne” i „budynki” zbiorami docelowymi utworzonymi w oparciu o centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków utworzonych w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
 • współpracę z innymi organami wiodącymi przy realizacji tematów oraz w zakresie aktualizacji danych (źródłowych lub INSPIRE)
 • nieodpłatny dostęp do wybranych danych i usług danych przestrzennych (propozycja nowelizacji Pgik)

Jako organ koordynujący wdrażanie IIP Główny Geodeta Kraju w szczególności:

 • realizuje działania edukacyjne i szkoleniowe
 • kontynuuje Utrzymanie i rozwijanie geoportalu IIP jako centralnego punktu dostępu do usług danych przestrzennych
 • planuje utworzenie technicznej grupy roboczej (spośród przedstawicieli organów wiodących)
 • współpracuje z KE, działalność w ramach grupy MIG
 • koordynuje współpracę w zakresie tworzenia Wspólnej polityki danych
 • koordynuje działania w zakresie Wspólna polityka licencyjna

W trakcie dyskusji przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zwrócił uwagę na problemy związane z aktualizacją danych udostępnianych w systemie opracowywanym przez Centrum Systemów Informacji o Zdrowiu.

Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2013 oraz plan pracy na rok 2014. Dokumenty stanowią załączniki do uchwał Rady nr 14 i 15.

Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie oraz zapowiedział, że kolejne posiedzenie odbędzie się w marcu 2014 roku.