Posiedzenie w dniu 8 lutego 2012

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego
  2. Programowanie budowy IIP w latach 2012-2013
  3. Sprawozdanie z działalności Rady IIP w roku 2011
  4. Plan pracy Rady IIP na rok 2012
  5. Sprawozdanie i plan pracy Kolegium Redakcyjnego Witryny Rady IIP
  6. Sprawy różne, w tym:
    • interpretacja terminów INSPIRE Roadmap,
    • informacje bieżące.

Posiedzenie otworzył Minister Michał Boni, który powitał zebranych, podkreślił znaczenie informacji przestrzennej dla administracji publicznej oraz społeczeństwa informacyjnego i poinformował o powołaniu do składu rady Piotra Woźniaka – Głównego Geologa Kraju.
Rada przyjęła zaproponowany  porządek dzienny posiedzenia.

Prof. Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przedstawił w formie prezentacji propozycje dotyczące programowania budowy IIP
w latach 2012 – 2013, podkreślając pilność działań w tym zakresie. Po zaprezentowaniu trybu prac, ich harmonogramu oraz specyfikacji (standardu) treści programu budowy IIP, otworzył on dyskusję.
Dyrektor Waldemar Gogołek oraz Dyrektor Maciej Rossa zgłosili wniosek o wcześniejsze przekazywanie projektów wszystkich uchwał, co pozwoliłoby  na uzgodnianie stanowiska z organami wiodącymi nieobecnymi podczas posiedzenia Rady.
Dyrektor Marek Baranowski zaproponował uwzględnienie w pracach materiału opracowanego przez Zespół Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej.
W wyniku dyskusji Rada przyjęła poprawkę zgłoszoną przez Ministra Piotra Stycznia i popartą przez Dyrektora Generalnego Leszka Karwowskiego, a dotyczącą dodania w harmonogramie terminu zakończenia konsultacji i uzgodnień.
Rada jednogłośnie (8 głosów za) przyjęła uchwałę nr 7 w sprawie programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013.

Rada jednogłośnie (8 głosów za) przyjęła uchwałę nr 5 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w roku 2011.

Rada jednogłośnie (8 głosów za) przyjęła uchwałę nr 6 w sprawie planu pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2012.

Maciej Rossa zwrócił uwagę na potrzebę uzupełnienia składu Rady o przedstawiciela Ministerstwa Środowiska koordynującego tematy dla których organem wiodącym jest Minister Środowiska. Przewodniczący Rady wyraził gotowość poparcia działań podejmowanych w tym zakresie.

W punkcie 5 porządku dziennego Prof. Zbigniew Zwoliński przedstawił informację o pracach Kolegium Redakcyjnego Witryny internetowej Rady IIP i postulował położenie większego nacisku na odpowiedzialność za treści przekazywane przez organy wiodące.
Prezes Jacek Jarząbek prosił o przekazywanie przez organy wiodące informacji na temat ich działalności.
Przewodniczący Rady przedstawił uczestnikom posiedzenia odpowiedź na pytanie przesłane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie interpretacji terminów zawartych w dokumencie „INSPIRE Roadmap”. Jacek Jarząbek w trakcie dyskusji zaznaczył, że interpretacja Rady nie jest rozwiązaniem wiążącym którykolwiek z organów wiodących.

Jacek Jarząbek omówił wyniki testowania specyfikacji tematów II i III grupy. W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady poinformował o przekazaniu dokumentu członkom Rady oraz zgłoszonym punktom kontaktowym.

Minister Andrzej Jagusiewicz poinformował członków Rady o swoim uczestnictwie w pracach Biura Europejskiej Agencji Środowiska.

Waldemar Gogołek przedstawił propozycję Głównego Geologa Kraju w sprawie możliwości rozpatrzenia przez Radę zakresu prac wykonywanych w ramach projektu ISOK. Jacek Jarząbek zaznaczył, że projekt jest realizowany przez instytucje związane z Ministerstwem Środowiska, co ułatwia omawianie jego szczegółów bez pośrednictwa Rady.

Na zakończenie posiedzenia Jacek Jarząbek przedstawił prezentację dotyczącą corocznego monitoringu stanu wdrażania Dyrektywy INSPIRE w 2012 roku