Posiedzenie w dniu 7 marca 2011

  1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie powołań Członkom, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady – Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej – Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju,
  4. Cele, zadania i formy działania Rady – Jerzy Gaździcki – Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  6. Dyskusja.

Posiedzenie otworzył Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wręczył akty powołania przewodniczącemu Rady – prof. Jerzemu Gaździckiemu, wiceprzewodniczącemu Jackowi Jarząbkowi oraz pozostałym członkom Rady obecnym podczas posiedzenia.

Po wręczeniu aktów powołań Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu Rady, który przedstawił jednogłośnie przyjęty porządek obrad.

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju przedstawiła problematykę polskich i europejskich aspektów infrastruktury informacji przestrzennej. Cele, zadania oraz formy działania Rady omówił Prof. Jerzy Gaździcki. Projekt uchwały Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przedstawił prof. Jerzy Gaździcki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez obecnych członków Rady. Po przyjęciu uchwały Przewodniczący Rady przedstawił projekt Decyzji Organizacyjnej Przewodniczącego Rady w sprawie powołania Zespołu Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej. Rada wyraziła pozytywną opinię o celowości utworzenia tego Zespołu. Komandor Henryk Nitner zgłosił propozycję uzupełnienia składu zespołu o eksperta reprezentującego Biuro Hydrografii Marynarki Wojennej.