Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2012

  1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady,
  2. Geoportal IIP - stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
  3. Projekt sprawozdania z działalności Rady IIP za rok 2012,
  4. Projekt planu pracy Rady IIP na rok 2013,
  5. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał w sprawie przedstawionych dokumentów, 
  6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, po czym głos zabrał Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Zastępca Głównego Geodety Kraju Jacek Jarząbek dokonał prezentacji obecnego stanu oraz planu dalszych prac w zakresie geoportalu IIP, jako wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez organ koordynujący  przy współpracy organów wiodących. Zadeklarował on możliwość udostępnienia organom wiodącym narzędzi informatycznych umożliwiających weryfikację, generowanie i przechowywanie metadanych oraz udostępnianie ich za pomocą usług danych przestrzennych.  Do priorytetowych zadań stojących przed organami wiodącymi zaliczył przekazanie metadanych do krajowego geoportalu, testowanie usług oraz zgłaszanie danych do ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych. Zwrócił przy tym uwagę na to, że Komisja Europejska rozpoczęła proces weryfikacji zgodności informacji przekazywanych w sprawozdaniach z metadanymi i usługami udostępnianymi w krajowych geoportalach.

W trakcie dyskusji Piotr Dobrzyński poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób były testowane dane oraz usługi. Jacek Jarząbek zadeklarował wyjaśnienie sprawy w trybie roboczym.
Chęć skorzystania z wymienionych narzędzi zgłosili Andrzej Jagusiewicz oraz Bartosz Skaldawski.
Anna Wypych-Namiotko zwróciła się z pytaniem, czy przewidywane jest szkolenie
w zakresie narzędzi omawianych w trakcie prezentacji. Kazimierz Bujakowski wyraził gotowość organizacji tego rodzaju warsztatów zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Główny Urząd Geodezji i Kartografii wyznaczy konsultantów technicznych, którzy będą służyli pomocą organom wiodącym  w pracach wiążących się z geoportalem IIP.
Przewodniczący otworzył dyskusję na temat projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad. W dyskusji tej wzięli udział m. in.:
- Jan Maciej Czajkowski, który zabrał głos w sprawie projektowanej modernizacji planowania przestrzennego w ramach programu budowy IIP, podkreślając zainteresowanie tą tematyką ze strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
- Krzysztof Mączewski, którego wypowiedź spowodowała uzupełnienie planu pracy Rady zdaniem: Plan może być modyfikowany zależnie od potrzeb pojawiających się w trakcie pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
- Jan Schnerch, który zaproponował aby w trakcie omówienia tematu dotyczącego ZSiN oprócz Głównego Geodety Kraju wystąpił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.
W wyniku dyskusji Rada przyjęła uchwałę nr 10 dotyczącą sprawozdania z działalności
w roku 2012 oraz uchwałę nr 11 w sprawie planu pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2013.
W obydwóch głosowaniach wzięło udział 12 członków Rady, za przyjęciem głos oddało
12 członków, nikt nie był przeciw, ani nie  wstrzymał się od głosu.

Na zakończenie Kazimierz Bujakowski zwrócił uwagę członków Rady na konieczność przygotowania informacji o planowanych działaniach w zbliżającej się perspektywie finansowej. Zaproponował zebranie dotychczas przesłanych propozycji oraz przekazanie ich w syntetycznej formie do przedyskutowania w trakcie roboczego spotkania w styczniu 2013 r. W wyniku prac powstanie informacja dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Przewodniczący Rady zapowiedział, że kolejne posiedzenie odbędzie na przełomie lutego i marca 2013 r. oraz zamknął posiedzenie zgodnie z czasem podanym w zaproszeniu.