Posiedzenie w dniu 5 października 2011

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego,
 2. Informacja na temat stanu legislacji dziesięciu rozporządzeń określonych w ustawie o IIP,
 3. Projekt strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych,
 4. Projekt dwu i wielostronnych porozumień organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP,
 5. Komunikat na temat realizacji uchwały nr 2 Rady IIP w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej,
 6. Inne informacje, wnioski i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki, który powitał Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera .

Rada jednogłośnie przyjęła porządek dzienny obrad.

Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju, przedstawiła informację na temat stanu legislacji projektów rozporządzeń wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W trakcie prezentacji omówiła:

 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych 
 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych ogólno - geograficznych
 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
 • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz mapy zasadniczej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Projekt strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, opracowany przez Instytut Geodezji i Kartografii na zlecenie Głównego Urzędu geodezji i Kartografii, przedstawił dr Marek Baranowski, opisując kolejne elementy tej strategii oraz podając sugestie dotyczące jej praktycznego stosowania.
Dr Marek Baranowski zaprezentował również wzory dwu i wielostronnych porozumień organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP. Zaprezentowane dokumenty dotyczyły tematów pierwszej grupy tematycznej.

Janusz Michalak, ekspert Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zreferował stan realizacji uchwały nr 2 Rady IIP w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej, stwierdzając znaczne zróżnicowanie zaawansowania prac prowadzonych w ramach poszczególnych tematów.

Przewodniczący Rady zaprezentował projekt uchwały w sprawie planowania prac w zakresie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez obecnych podczas głosowania członków Rady IIP oraz osoby upoważnione do wyrażania opinii w zastępstwie nieobecnych członków Rady. Dodatkowo po zakończeniu posiedzenia treść uchwały została zaakceptowana przez nieobecnych na posiedzeniu ustawowych członków Rady.

Na zakończenie Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do organów wiodących o przekazywanie informacji o prowadzonych przez te organy działaniach w zakresie IIP, celem ich opublikowania na witrynie www.radaiip.gov.pl.