Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2014

  1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
  2. Wyniki aktualizacji programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Główny Geodeta Kraju
  3. Zaktualizowany program budowy IIP na tle projektów badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych objętych perspektywą finansową UE w latach 2014-2020 - Organy Wiodące
  4. Komunikat sprawozdawczy o sympozjum Rozwój metod i technologii  geoprzestrzennych, Warszawa, 6 listopada 2014 r.– Przewodniczący Rady IIP
  5. Projekt sprawozdania z prac w roku 2014 i planu prac Rady IIP na rok 2015 – Przewodniczący Rady IIP
  6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski, dziękując za dotychczasowe działania podkreślał rolę Rady w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej jako organu łączącego zarówno instytucje rządowe jak i samorząd. Do wypowiedzi tej nawiązał w dalszej części posiedzenia prof. Jerzy Gaździcki przypominając, że: Rada IIP jest jedynym ciałem kolegialnym zajmującym się IIP na poziomie międzyresortowym i jednocześnie międzyśrodowiskowym, łącząc w swoim składzie podmioty najbardziej zainteresowane informacją przestrzenną w kraju, w tym organy wiodące odpowiedzialne za przyporządkowane im ustawowo tematy IIP. Funkcjonuje  na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP), korzystając szeroko z zapisu w art. 21 tej ustawy uprawniającego Radę do występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia IIP pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego. Od początku swego istnienia Rada IIP z powodzeniem dążyła do osiągania koordynacji prac nad budową IIP przez rozwijanie współpracy organów wiodących.

Wyniki aktualizacji programu budowy IIP na lata 2014-2015 przedstawił Główny Geodeta Kraju. W poszczególnych resortach wprowadzono szereg zmian: poprawiono strukturę organizacyjną komórek zajmujących się IIP, uruchomiono nowe usługi sieciowe i geoportale. Nowe rozwiązanie w zakresie monitoringu wdrażania przedstawi także Komisja Europejska. W drugiej połowie grudnia organy wiodące zaakceptują zmieniony dokument. Ostateczna wersja będzie dostępna na stronie internetowej Rady IIP.

Plany dotyczące działań w roku 2015, a także w okresie 2016-2017 przedstawił prof. Jerzy Gaździcki – Przewodniczący Rady. Wśród propozycji znalazły się zaangażowanie samorządów oraz wyższych uczelni. Przewodniczący zaproponował także organizację otwartych posiedzeń Rady. – Przykład Sympozjum poświęconego realizacji projektu ELF pokazało, że ta forma jest bardzo dobrze odbierana - podkreślał prof. Gaździcki. Przytaczając jeden z postulatów zgłoszonych podczas sympozjum zwrócił się do członków rady z propozycją rozważanie zasadności i zakresu nowelizacji ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. – Jest ona udana, ale nie wyczerpuje potrzeb państwa w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej, np. dotyczących wkładu i roli samorządów w tym procesie, a także potrzeb poszczególnych resortów, które w związku z wdrażaniem INSPIRE i tak muszą wprowadzić nowe przepisy w randze ustawy - wyjaśniał.

W trakcie dyskusji propozycję poprały resorty środowiska oraz infrastruktury i rozwoju. Przed wprowadzaniem  do ustawy zapisów dotyczących spraw realizowanych wyłącznie przez poszczególne organy wiodące przestrzegał Janusz Dygaszewicz reprezentujący Główny Urząd Statystyczny.

Członkowie Rady podjęli dwie uchwały:

Uchwałę nr 17 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w roku 2014.
W głosowaniu wzięło łącznie udział 15 członków Rady oraz upoważnionych osób. 15 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się do głosu.

Uchwałę nr 18 w sprawie planu pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2015
W głosowaniu wzięło łącznie udział 15 członków Rady oraz upoważnionych osób. 14 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się do głosu.