Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2014

  1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
  2. Wyniki monitorowania prac INSPIRE w roku 2013 - Główny Geodeta Kraju, Ewa Surma - GUGiK
  3. Wnioski wynikające z monitorowania postępu prac w poszczególnych tematach z uwzględnieniem niezbędnych uzgodnień międzyresortowych – dyskusja z udziałem organów wiodących moderowana przez Głównego Geodetę Kraju
  4. Prezentacja inicjatywy GUGiK w zakresie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) – Zastępca Głównego Geodety Kraju
  5. Komunikat sprawozdawczy o konferencjach INSPIRE w Krakowie i Aalborgu
  6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP.

XIII posiedzenie Rady, poświęcone podsumowaniu wyniku monitoringu wdrażania INSPIRE w 2013 roku oraz prezentacji inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jaką jest Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej otworzył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki.

Wyniki monitorowania postępów prac w zakresie wdrażania Dyrektywy INSPIRE przedstawił Główny Geodeta Kraju. Podkreślił, że w terminie do dnia 15 maja każdy kraj był zobowiązany do przekazania pełnego opracowania. Dlatego też ważne jest wcześniejsze uzgodnienie wartości przez organy wiodące.

Szczegółowo wyniki monitoringu omówiła Ewa Surma pełniąca rolę Krajowego Punktu Kontaktowego INSPIRE. W porównaniu z rokiem 2009 odnotowaliśmy duży wzrost liczby zbiorów w Aneksie III (poszczególne wartości dostępne są na stronie Rady IIP). Analizując wyniki przesłanego do Komisji opracowania zaobserwować daje się m.in.: brak zbiorów danych dla tematów „obiekty rolnicze oraz akwakultury”, „strefy zagrożenia naturalnego”, „regiony biogeograficzne”, „siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne” oraz „rozmieszczenie gatunków”; brak w zakresie zgodności usług dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne”. Zauważalny jest także brak dostępności części usług katalogowych, czy ich połączenia z krajowym geoportalem.

- Część braków spowodowana jest konstrukcją formularza sprawozdania, bardzo czułego na zmianę każdej wartości - wyjaśniała Ewa Surma. Komisja Europejska przygotowuje nowe narzędzie do monitoringu, które będzie w maksymalnym stopniu automatyzować cały proces monitorowania wyciągając potrzebne informacje do monitorowania z dostępnych metadanych.

Działania związane z przygotowaniem projektu o nazwie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej przedstawił Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju. Jak podkreślał w trakcie prezentacji CAPAP nie będzie nową instytucją. Dzięki CAPAP użytkownik otrzyma dostęp do wspólnego dla całej administracji środowiska analitycznego pozwalającego na korzystanie z informacji przestrzennej. Docelowo osoba niemająca doświadczenia z wykonywaniem analiz będzie mogła skorzystać z przygotowanych rozwiązań dostępnych w sieci. Do pracy nie będzie konieczne posiadanie dostawowych aplikacji, ani też danych.  W przypadku bardziej skomplikowanych analiz będzie można skorzystać z pomocy członków zespołu projektowego, którzy wykonają analizę na zlecenie – tłumaczył Jacek Jarząbek.

Kolejnym udogodnieniem będzie możliwość publikacji własnych zbiorów danych. Tym sposobem o utrudnieniach wynikających z prowadzonych inwestycji zostaną poinformowani mieszkańcy. Działanie takie będzie możliwe dzięki opracowaniu zintegrowanego modułu mapowego. Zastępca Głównego Geodety Kraju przypomniał także genezę powstania projektu, którego idea powstała w trakcie posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Choć samą ideę chwalono jako pożyteczną, to ze względu na brak wszystkich zbiorów danych zgodny z wymogami INSPIRE realizacja projektu może być utrudniona ze względu na wsad o niskiej wartości. Najwięcej uwag w trakcie posiedzenia zgłosili przedstawiciele resortu środowiska.

Zarzuty dotyczące niskiego zainteresowania takiego rodzajem usług rozwiewał Główny Geodeta Kraju przytaczając wyniki przeprowadzanych konsultacji, w których udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji.

Odpowiadając na pytania padające ze strony uczestników posiedzenia Jacek Jarząbek zapewniał, że w ramach projektu przewidziano także szereg szkoleń i działań informacyjnych. Działania GUGiK nie mają na celu także zmniejszania kompetencji innych organów, mogą natomiast pozwolić na efektywne wykorzystanie środków na rozwój INSPIRE.

Prezentacja CAPAP na posiedzeniu RIIP miała na celu przygotowanie członków Rady (jako organów wiodących) do zadań jakie musimy wykonać wspólnie w ramach PO PC. - Jako koordynator zadań określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej  zachęcamy, budujemy „koalicję” i walczymy z „silosowością” administracji. Chcemy aby nasze projekty były transparentne, powszechnie znane i zrozumiałe. Nie jest to łatwe, budzi emocje ale uważamy, że to ważny krok w budowaniu świadomości i konieczności rozumienia przez administrację wagi wzajemnej współpracy – wskazywał Jacek Jarząbek.

Wszystkim członkom Rady zostanie udostępnione Studium Wykonalności Projektu CAPAP w celu kompleksowego zapoznania się z całością przedsięwzięcia. Zeszłotygodniowe posiedzenie RIIP było  kolejnym etapem prezentacji projektu. Wcześniej  zorganizowane zostały w GUGiK spotkania obejmujące prezentacje kluczowych założeń CAPAP oraz dyskusje dotyczące projektu z udziałem potencjalnych interesariuszy z obszaru administracji rządowej, samorządowej, Państwowych Instytutów Badawczych oraz służb mundurowych. W spotkaniach wzięły udział 84 osoby reprezentujące 41 instytucji oraz 54 komórki organizacyjne w ich obrębie. Wszyscy przedstawiciele instytucji uczestniczących w spotkaniach otrzymali do wypełnienia ankiety dotyczące tematyki danych przestrzennych, analiz przestrzennych oraz potencjalnej chęci zgłoszenia akcesu do projektu CAPAP. Dodatkowo część instytucji rozprowadziła ankiety pośród innych komórek organizacyjnych własnych instytucji co dodatkowo poszerzyło próbę na której wykonano badania.

Ponad ¾ respondentów zadeklarowała zainteresowanie uczestnictwem w inicjatywie CAPAP. Prawie 80% respondentów zadeklarowała chęć bycia wspieranym w gromadzeniu i pozyskiwaniu od innych podmiotów danych przestrzennych. 43% wskazała potrzebę wsparcia w zakresie podniesienia jakości własnych danych przestrzennych, integracji z danymi referencyjnymi i standaryzacji udostępnianych usług. Nieco niższy (40%) odsetek oczekiwałby wsparcia w zakresie budowania i udostępniania usług dedykowanych dla poszczególnych grup odbiorców, bazujących na własnych danych przestrzennych i danych przestrzennych podmiotów zewnętrznych zaś nieco ponad połowa wsparcia w zakresie wykonywania zaawansowanych analiz bazujących na danych przestrzennych własnych oraz podmiotów zewnętrznych.

20% instytucji byłaby zainteresowana zlecaniem wykonania kompletnych analiz Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (w postaci integracji danych, ich analizy, wizualizacji, interpretacji i opisu wyników). Przeprowadzone prezentacje, dyskusje oraz wyniki badania ankietowego posłużyły jako podstawa do analizy potrzeb oraz identyfikacji grup odbiorców Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

Realizacja planowanego projektów wypełnia ponadto założenia dotyczące polityki państwa w zakresie informatyzacji i udostępniania usług, a także wpisuje się w wymagania określone w dokumentach strategicznych ważnych dla IIP, w szczególności takich jak: Europejska Agenda Cyfrowa, Strategia Sprawne Państwo 2020, Raport Państwo 2.0, Raport Polska 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.