Posiedzenie w dniu 18 września 2013

  1. Otwarcie posiedzenia - Przewodniczący Rady IIP
  2. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach jako istotne rozszerzenie IIP pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i zasobów informacyjnych - Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju
  3. Współpraca międzynarodowa i międzyresortowa w zakresie informacji geoprzestrzennej w Wojsku Polskim: stan obecny i trendy rozwojowe - Płk Andrzej Merski, Szef Geografii Wojskowej
  4. Zadania realizowane i planowane do realizacji w temacie zagospodarowania przestrzennego IIP - Lidia Piotrowska, Kacper Kamiński - Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  5. Dyskusja i głosowanie na temat uchwały o zmianie uchwały nr 12 Rady IIP w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Przewodniczący Rady
  6. Dyskusja i głosowanie na temat programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Przewodniczący Rady
  7. Współpraca organów wiodących z GUGiK dla zapewnienia należytego funkcjonowania Geoportalu IIP  jako centralnego punktu dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych - Jacek Jarząbek, Z-ca Głównego Geodety Kraju
  8. Dyskusja na temat założeń i trybu opracowania strategii rozwoju regionalnych systemów informacji przestrzennej w ramach IIP, z udziałem zaproszonych członków Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych SIP powołanego przez Konwent Marszałków - prowadzenie Krzysztof Mączewski - Przewodniczący Zespołu, Przewodniczący Rady
  9. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia - Przewodniczący Rady