Posiedzenie w dniu 14 marca 2013

  1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
  2. Wzorzec i tryb opracowania sprawozdania z realizacji dyrektywy INSPIRE w latach 2010-2012 - Główny Geodeta Kraju.
  3. Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych dla II i III grupy tematycznej - I Zastępca Dyrektora PIG-PIB - Dyrektor ds. Geoinformacji.
  4. Informacja na temat transpozycji dyrektywy INSPIRE w Polsce - Zastępca Głównego Geodety Kraju.
  5. Sprawy różne.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, po czym głos zabrał Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który wręczył powołanie do składu Rady Stanisławowi Gawłowskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski przedstawił prezentację dotyczącą realizacji obowiązku sporządzania sprawozdań trzyletnich z realizacji Dyrektywy INSPIRE oraz corocznego monitoringu. Zwrócił uwagę na konieczność przygotowania dwóch oddzielnych dokumentów.
W przypadku sprawozdania za okres 2010 – 2012 należy uwzględnić pięć podstawowych zakresów. Uwagę zwrócił na informacje dotyczące kosztów i korzyści związanych z budową IIP. Poinformował o przygotowaniu wstępnie wypełnionego dokumentu, który będzie wymagał uzupełnienia o informacje będące w zakresie działań poszczególnych organów wiodących. Zaproponował termin przekazani informacji wsadowych do dnia 12 kwietnia br. Dodatkowo zaproponował organizację spotkania roboczego dla osób przygotowujących wkłady. Podsumowując przedstawił także propozycję zebrania informacji z poziomu samorządów województw.

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję zaznaczył, że celem jest przygotowanie spójnego dokumentu, który będzie mógł zostać opublikowany. Zalecił syntetyczne przedstawienie informacji. Zwrócił uwagę na konieczność wskazywania w nawiasach nazw organów
w języku angielskim.
Andrzej Jagusiewicz podkreślił, że priorytetem jest dotrzymanie terminów, zwrócił uwagę także na potrzeby związane z wdrażaniem dyrektywy.
Jan Maciej Czajkowski przedstawił opinię w zakresie włączania informacji pochodzących z samorządów do sprawozdania „rządowego”. Wyraził obawę o możliwość wypaczenia informacji ze strony samorządu. Jednocześnie poprosił o możliwość przekazania dokumentu stronie samorządowej.
Anna Wypych-Namiotko podkreśliła, że sprawozdanie dotyczy Polski, jako kraju członkowskiego.
Krzysztof Mączewski przychylił się do wniosku o zebranie informacji od strony samorządowej.
Kazimierz Bujakowski poinformował o udostępnieniu dokumentu na etapie przekazania do akceptacji Komitetu Rady Ministrów ds. Europejskich.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby informacja samorządowa została podana przez koordynatora. Rozwiązanie takie nie zamykałoby drogi dla poszczególnych województw.
Włodzimierz Karpiński podsumowując dyskusję zaznaczył, że sprawozdanie kraju członkowskiego dotyczy wszystkich organów. Zaproponował przedstawienie sprawozdania także na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Prezentację dotyczącą projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych dla II i III grupy tematycznej przedstawił Waldemar Gogołek z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Omówił projekt na przykładzie działań Instytutu.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na wagę omawianego rozporządzenia. Akt zakończy proces regulacji elementów IIP. Nowelizacja znacznie wykroczyła poza pierwsze wersje.

Jacek Jarząbek przedstawił informację Komisji Europejskiej na temat transpozycji dyrektywy INSPIRE w Polsce. Zwrócił uwagę na fakt umiejscowienia przepisów dotyczących IIP w dużej ilości aktów prawnych.

Przewodniczący Rady zapowiedział, że kolejne posiedzenie odbędzie na przełomie czerwca i lipca 2013 r. oraz zamknął posiedzenie zgodnie z czasem podanym w zaproszeniu.