Posiedzenie w dniu 11 maja 2011

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego
  2. Przyjęcie planu pracy Rady IIP na II-IV kwartał 2011 roku
  3. Sprawozdanie Zespołu Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej
  4. Wyniki monitorowania INSPIRE w Polsce w 2010r.
  5. Projekt rozwiązań systemowych i technicznych dla organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP
  6. Informacje, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki, który powitał Ministra. Piotra Kołodziejczyka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rada jednogłośnie przyjęła porządek dzienny obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt Planu Pracy Rady IIP na na kwartały II – IV 2011 roku.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez obecnych podczas głosowania 8 członków Rady IIP.

Sprawozdanie Zespołu Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej przedstawił Marek Baranowski – przewodniczący zespołu. Przewodniczący Rady podkreślił, że zespół składał się z ekspertów oddelegowanych przez organy wiodące i wykonał postawione przed nim pilne zadanie z dobrymi wynikami.

Wyniki Monitoringu INSPIRE w Polsce w 2010 r. przeprowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprezentował Jacek Jarząbek - wiceprzewodniczący Rady IIP. Zgodnie z porządkiem dziennym przedstawił on również projekt rozwiązań systemowych i technicznych dla organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP. W prezentacji wymienił podstawy prawne oraz omówił możliwe zakresy i formy współpracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z tymi organami i podmiotami.

Podsumowując dyskusję na temat przedstawionych prezentacji Przewodniczący Rady zaprezentował projekt uchwały w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez obecnych podczas głosowania 8 członków Rady IIP.

Prof. Jerzy Gaździcki przedstawił również projekt Decyzji Organizacyjnej Przewodniczącego Rady w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Witryny Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Członkowie Rady obecni podczas głosowania w liczbie 8 osób wyrazili pozytywną opinię w sprawie celowości powołania tego kolegium jako zespołu Rady.

Przy okazji posiedzenia Minister Piotr Kołodziejczyk wręczył akty powołania na członka Rady Januszowi Witkowskiemu – p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz prof. Zbigniewowi Zwolińskiemu.