Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Projekt programu budowy IIP w latach 2014-2015 (wersja 1 programu) - Główny Geodeta Kraju
 3. Aspekt jakości danych INSPIRE w tworzeniu IIP – Przewodniczący Rady IIP
 4. Dyskusja na temat projektu programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Przedstawiciele Organów Wiodących
 5. Przyjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyników programowania budowy IIP - Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie Rady otworzył Jerzy Gaździcki  - Przewodniczący Rady, który powitał nowych członków Sławomira Brudzińskiego, który na stanowisku Głównego Geologa Kraju zastąpił Piotra Woźniaka oraz Komandora Andrzeja  Kowalskiego – nowego szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Projekt programu budowy IIP, opracowany na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne organy wiodące, omówił Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju. Zwrócił uwagę na powtarzające się informacje dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w przepisach prawa związanych z prowadzonymi przez organy rejestrami danych. Taka sytuacja występuje w m.in. przypadku zbiorów prowadzonych przez resorty: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Infrastruktury i Rozwoju, Środowiska, czy przez Główny Urząd Statystyczny. Podkreślając wagę terminów wynikających z przepisów wykonawczych Komisji Europejskiej nakładających na kraje członkowskie obowiązek udostępnienia zbiorów oraz usług przypomniał o konieczności publikacji metadanych opisujących prowadzone zbiory na krajowym geoportalu.

Podsumowując Główny Geodeta Kraju podkreślił, że widoczna jest wśród organów wiodących intensyfikacja prac w zakresie udostępniania danych. Jednocześnie zwrócił uwagę, że ze względu na zbliżający się koniec kadencji sejmu prace nad nowymi przepisami muszą zostać przyśpieszone, tak aby nowe ustawy mogły wejść w życie przed październikiem 2015 roku.
Do aspektu jakości danych INSPIRE w tworzeniu IIP nawiązał Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady. Przybliżając zagadnienia dotyczące jakości danych podkreślił, że zadaniem INSPIRE nie jest zbieranie nowych danych. Zaznaczył także, że wybór poziomu jakości danych powinien zapewnić odpowiedni stosunek pomiędzy dostępnością zbiorów, a możliwością ich harmonizacji. Co prawda wysoko postawione wymogi jakości ułatwią harmonizację zbiorów, jednak obniżą ich dostępność oraz odwrotnie – wyjaśniał Przewodniczący Rady.

Nawiązując do programu budowy zaznaczył, że wejście w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej o interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych w jego pełnym zakresie tematycznym stanowi cezurę zamykającą okres wspólnego tworzenia przepisów wykonawczych INSPIRE i rozpoczynającą okres szerokiego ich wdrażania przez państwa członkowskie. Uwzględniając szczegółowe przepisy i specyfikacje zawarte w tym rozporządzeniu, w tym dotyczące jakości, każdy z organów wiodących powinien zweryfikować w zakresie swoich kompetencji:

 • wykaz wyselekcjonowanych zbiorów danych zgłoszonych do wykorzystania (harmonizacji) w INSPIRE,
 • podział tych zbiorów zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy na: a) nowe lub przeorganizowane b) wciąż używane,
 • plany i konkretne projekty tworzenia lub modernizacji nowych rejestrów i baz danych dla polskich potrzeb, mając na uwadze ograniczenie nakładów na ewentualną harmonizację wynikającą z przyszłego standaryzacyjnego oddziaływania INSPIRE.

W trakcie dyskusji podsumowującej prezentacje zwrócono uwagę między innymi na potrzeby zmian w zakresie planowania przestrzennego. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówił zakres planowanych działań. Dużym zainteresowaniem członków Rady cieszyła się także inicjatywa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii związana z realizacją projektu CAPAP (Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej). Szersza informacja na temat założeń projektu zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu Rady.

W trakcie głosowania jednogłośnie przyjęta została uchwała w sprawie wyników programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2014-2015. Rada określiła termin zakończenia uzgodnień oraz zatwierdzenia Programu budowy IIP. Jednocześnie Rada wskazała, aby organy wiodące przy dokonywaniu aktualizacji dokumentu zwróciły szczególną uwagę na:

 • konkretne, odczuwalne korzyści dla polskiego użytkownika, np. płynące z uruchomienia interoperacyjnych usług i zwiększenia dostępności informacji,
 • terminowe wypełnianie wszelkich zobowiązań wynikających z dyrektywy INSPIRE i związanych z nią przepisów wykonawczych.

Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie oraz zapowiedział, że kolejne posiedzenie odbędzie się w marcu 2014 roku.