Otwarte posiedzenie w dniu 6 listopada 2014

Sympozjum "Europejskie Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej" program sympozjum w znacznym stopniu wyczerpał tematykę planowanego wcześniej jesiennego posiedzenia Rady.

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej z udziałem organów administracji publicznej zarówno w ujęciu europejskim jak i krajowym na poziomie rządowym i samorządowym była głównym zagadnieniem podczas sympozjum na temat Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej organizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w porozumieniu z Radą Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się w dniu 6 listopada, w gmachu Biblioteki Narodowej. Sympozjum zostało zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej, w trakcie konferencji XXIV Konferencji z cyklu Geoinformacja w Polsce odbywającej się w dniach 5 – 7 listopada pod hasłem „Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych”. Honorowy patronat nad obradami objęli Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Główny Geodeta Kraju.

Obrady otworzył Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, który przestawił działania europejskie w zakresie dyrektywy INSPIRE, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz programy i projekty o charakterze międzynarodowym, w których bierze udział Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Sesję poświęconą najlepszym praktykom w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce poprowadził prof. Jerzy Gaździcki – Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Podczas przedstawiciele organów wiodących przedstawili obecne działania podejmowane przez resorty w tym obszarze oraz najbliższe plany. Swoje dokonania zaprezentowali: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentujący resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oddzielną sesję poświęcono realizacji projektu ELF - Europejskie Ramy Lokalizacyjne (European Location Framework), w trakcie której zaprezentowane zostały organizacja, założenia projektu oraz wypracowane przez jego uczestników propozycje zasad licencjonowania i dostępu do danych, usług i narzędzi. Poszczególne elementy omówiła Ewa Wysocka i Marcin Grudzień – reprezentujący GUGiK, Laila Aslesen -  Kartverket (Norweski Urząd Kartografii) oraz Bart De Lathouwer - Open Geospatial Consortium.

Prof. Alina Maciejewska przedstawiła wnioski wypracowane przez uczestników III Forum kształcenia zorganizowanego pod hasłem „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów. Na zakończenie spotkania rozwiązania z zakresu szeroko rozumianej informacji przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym omówili przedstawiciele samorządów województw: mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Pliki do pobrania

Pliki